Malí fatimští pastýři kanonizováni papežem Františkem

  • Přidáno: 15.05.2017   |   284 čtení / zobrazení
MEZINÁRODNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY
 
 
MALÍ FATIMŠTÍ PASTÝŘI KANONIZOVÁNI PAPEŽEM FRANTIŠKEM
 
Poprvé v dějinách katolické církve byly svatořečeny dvě malé děti mladší deseti let (které nebyly mučedníky). Stalo se tak 13. května 2017, sto let po prvním zjevení Panny Marie v Cova da Iria ve Fatimě v Portugalsku.
 
Dnes slavíme sté výročí fatimských zjevení, Mariin den, který přiměl papeže Františka stát se poutníkem mezi více než jedním milionem poutníků přicházejících z celého světa, aby oslavil tuto náboženskou slavnost, jedinečnou svým významem
a výzvou pro každý kontinent na Zemi. Fatimští sourozenci jsou celosvětově uznáváni
a ctěni! Hyacinta a František Martovi, malí pastýři z Fatimy, jsou nyní světci, které uctívá celý svět, jelikož dnes katolická církev prohlásila, že díky jejich ctnostem
a uznanému zázraku, který vykonal Bůh na jejich přímluvu, jsou děti účastny blaženého patření ráje.
 
Teologické příručky musí být přepsány po tomto dni, kdy Církev uznala, že malé děti jsou schopny žít hrdinské ctnosti a rozvíjet vnitřní duchovní život, kde Bůh sám přebývá v jejich nitru a umožňuje tak autentickou proměnu jejich života. Děje se tak díky Boží milosti, milosrdenství a jejich dokonalému svobodnému souhlasu s Všemohoucím, což je založeno na dokonalé lásce.
 
Svatý František z Fatimy vynikal v kontemplativním životě. Uctíval Ježíše přítomného ve svatostánku a utěšoval Boží svrchovanost za nevděčnost mnoha hříšníků, když se ponořil do rozjímání o tajemství Boha, „skrytého Ježíše“, jak František říkával. Dával přednost společnosti Ježíše - Eucharistii mnoho hodin o samotě každý den jako náhradu za urážky spáchané z nedostatku lásky k našemu Spasiteli a Vykupiteli. Proto, vůbec poprvé, dala církev Františka za vzor náboženského kontemplativního života (řeholním řádům, kongregacím, institutům a náboženským komunitám), neboť František žil v modlitbě a pokání, odloučen od aktivního světa v úkonech smíru
a sebezpytování, aby se přiblížil Bohu.
 
 
Na druhé straně, svatá Hyacinta z Fatimy, vynikla ve svém misionářském životě, hlásala evangelium Ježíše všem, zasvětila své úsilí obrácení ubohých hříšníků
a obětovala mnoho utrpení Bohu na záchranu duší. Její dekret o svatořečení se zaměřuje na tuto vřelou lásku k záchraně „ztracených ovcí izraelských“ a na hlásání evangelia všem, kteří se k ní přiblížili skrze její příkladný život a hlubokou nauku. Svatá Hyacinta měla zvláštní povolání modlit se a nabízet oběti pro blaho papeže, římského biskupa,
a měla mimořádné vidění mnoha utrpení Petrova nástupce v následujících letech. Bůh dal svaté Hyacintě dar vidět do duší ubohých hříšníků, aby je přivedla k obrácení
a pokání, odhalením některých tajných hříchů, které by vedly k zatracení, pokud by nebyly vyznány ve zpovědi.
 
Třetí fatimská pastýřka, Lucie de Santos, sestřenice Františka a Hyacinty, se stala karmelitánskou řeholnicí a měla povolání ke službě jako posel a apoštol naší Fatimské Paní, aby se do celého světa rozšířila úcta k Neposkvrněnému Srdci Mariinu. Lucie odhaluje slavné tři části fatimského tajemství ve svých „Vzpomínkách“ a volá církev k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, aby se tato země obrátila,
a také aby se obrátily ty národy, které nejvíce potřebují Boží milosrdenství. Poselství z Fatimy je poselstvím míru a naděje pro lidstvo, vyzývá všechny k obrácení, modlitbě, pokání, Eucharistické adoraci a ke společenství smíru během pěti prvních sobot v měsíci. Sestra Lucie je již v procesu blahořečení církevními autoritami ve Vatikánu. Bylo jí 97 let, když v roce 2005 odešla na věčnost.
 
 
Podepsán
 
                   
                Prof. Américo Pablo López-Ortiz
Mezinárodní prezident Světového apoštolátu Fatima