Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - LISTOPAD 2022

  • Přidáno: 25.01.2020   |   6082 čtení / zobrazení

Ave Maria et Joseph!

Vrátili jsme se z Fatimy, kde v závěru růžencového měsíce jsme se zúčastnili mezinárodní valné hromady Světového apoštolátu Fatimy. Ráda bych sdílela s vámi velkou radost i duchovní obohacení z těchto dnů. V programu bylo mnoho zajímavých podnětů, přednášek, společných modliteb i volba nové mezinárodní rady WAF. Velkým povzbuzením bylo vzájemné sdílení a setkání se členy napříč všemi světadíly. Přítomni byli i biskupové z USA, Tanzánie, Konga a Slovenska, kněží, zasvěcené osoby i laici z různých koutů světa. Delegátům z některých zemí nebylo možné se zúčastnit kvůli kovidovým restrikcím a nebo nedostali vizum. Z České republiky nás připutovalo 6. Tentokrát jsme i my překonávali úskalí. Kvůli zrušenému letu jsme přišli o úvodní den setkání. Ale lépe později, nežli vůbec. Před cestou jsme tak ještě mohli vzdát hold malému Dítěti, Králi, Pražskému Jezulátku a svěřili jsme mu nejen naši cestu, ale při mši svaté i celý svět, prosili jsme za naše rodiny, společenství, naši vlast. A tak nás Jezulátko provázelo i po celý týden ve Fatimě.

Hlavním tématem byla úcta k Neposkvrněnému Srdci a první soboty v měsíci. Svatý otec František 25.března obnovil zasvěcení Ruska a z pochopitelných důvodů také připojil Ukrajinu, v touze i s prosbou za dar míru. Panna Maria ve Fatimě 13.7.1917 vyslovila tuto prosbu. Jenže věta dále pokračovala. „Přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci. Jestliže lidé mé přání splní, Rusko se obrátí a bude mír. Jestliže ne, bude Rusko šířit své bludy po světě a vyvolá tak války a pronásledování církve….“. Svatý otec žádost splnil. Nyní záleží již na každém z nás. Výzva je zcela jasná. Den první mariánské soboty je velkým dnem milostí. 10.prosince 2025 uplyne 100 let ode dne, kdy Panna Maria ve španělském Pontevedra, v klášteře sester dorotejek sestře Lucii dos Santos ukázala své Neposkvrněné Srdce, ovinuté trny, jímž je nevděční lidé svým rouháním a nevděčností stále probodávají. Tyto trny můžeme odstranit právě tím, že sami, ve své rodině, s farností, společenstvím se zapojíme v tento den. Podmínky jsou velmi jednoduché. Pět prvních, po sobě jdoucích, sobot v měsíci přistoupit ke svátosti smíření, přijmout svaté přijímání, pomodlit se 5 desátků svatého růžence a 15 minut rozjímat (o jednom a více) tajemstvích sv. růžence. To vše vykonat s úmyslem smíru, na odčinění urážek, rouhání, lhostejností vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Význam má i oněch „pět po sobě jdoucích“. Odčiňujeme tak urážky proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie, proti jejímu panenství, proti jejímu Božskému Mateřství, rouhání tech, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost, a dokonce i nenávist vůči Matce Boží a těch, kteří ji hanobí v jejích obrazech a sochách.  A tak vás i sebe zvu k novému začátku, právě na první prosincovou sobotu, kdy můžeme znovu začít, obnovit slavení prvních sobot a nebo se nově rozhodnout. Je to zcela jistě účinné. Věřím, že tak můžeme změnit mnoho ve svém životě, zamezit tolika negativním vlivům, které se na nás v této době valí. A tak i pomoci budovat „civilizaci Lásky“. Jsme zváni spíše než kritizovat, milovat. Svého bližního, Církev, Svatého otce. Jsme zváni být svatými. Právě Slavností všech svatých začal tento měsíc. Máme tolik přímluvců, patronů, vzorů pro náš život. Tak proč je také nenásledovat? V tomto měsíci pamatujeme na naše drahé, kteří nás předešli na věčnost. Potřebují naše modlitby a my také jejich. Panna Maria ve Fatimě ukázala dětem nejen peklo, ale představila se tak, že přichází z nebe. Hned v prvním zjevení na otázku Lucie, jestli také její kamarádka Amalie půjde do nebe, řekla, že až do konce života zůstane v očistci. Jsme zváni následovat Krista a skrýt se do útočiště Neposkvrněného Srdce – cesty, která vede k Bohu. Ve Fatimě jsme se setkali také s Cristianou, mladou dívkou z organizačního týmu Světových dnů mládeže. Už nyní můžete potkávat mnoho mladých lidí, kteří přichází na pouť, duchovní program, adoraci i modlitbu sv. růžence. Poselství Fatimy je tu pro všechny věkové kategorie. Dokonce i pro děti. Vždyť Panna Maria poselství dává třem malým dětem. A i my jsme zváni, stát se malými (Mt 18,3). Sestra Lucie shrnula poselství Fatimy jako pozvání k růstu ve víře, naději a lásce. Proces jejího blahořečení je již uzavřený, materiály předány v Římě. Nyní jsme zváni k modlitbě s prosbou o její přímluvu.

Blíží se začátek adventní doby, čas přípravy, očekávání Spasitele. Kéž je také příležitostí ke ztišení, naslouchání, k malým obětem, četbě Písma, společné modlitbě v rodinách, zvláště sv. růžence.

A kde se můžeme v tomto měsíci potkat? Přijet do Koclířova můžete kdykoliv. Zveme vás na Fatimskou vigilii a Fatimský den 12.-13.11. k modlitbám smíru „Srdce pro Evropu“. 18.-19.11. zvláště mládež na vikariátní setkání a také na pomoc při údržbě, úklidu a přípravě areálu na zimní období. V pondělí 21.11. v 17 hod. zveme do kaple Nového Adalbertina v Hradci Králové na regionální setkání Fatimského apoštolátu. Ve středu 23.11. se připojíme k modlitbám za pronásledované pro víru. V sobotu 26.11. zahájíme dobu adventní tradičním požehnáním a rozsvěcením vánočního stromu. V neděli 27.11. se těšíme na setkání v Jablunkově, ve farním kostele.

Děkujeme za vaše modlitby, duchovní doprovázení a mnoho povzbuzení pro naši službu a poslání i za podporu při 3. etapě Capelinhy v Koclířově. Pamatujeme i my na vás, zvláště nemocné a trpící, dobrodince a ty, kteří nás již předešli na věčnost.  

Hanka Frančáková a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově, s požehnáním otce Pavla Dokládala                                                                                                                                               JMJ+

www.cm-fatima.cz  · Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195 

Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu