Českomoravská FATIMA

Fatimský apoštolát v ČR

Světový apoštolát Fatimy v ČR – základní informace

PAPEŽSKÁ RADA PRO LAIKY POTVRDILA SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY JAKO MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÉ SPOLEČENSTVÍ VĚŘÍCÍCH S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU,PŮSOBÍCÍ V UNIVERZÁLNÍ KATOLICKÉ CÍRKVI. ČBK POTVRDILA JEHO POSLÁNÍ A PŮSOBENÍ VE VŠECH DIECÉZÍCH JAKO FATIMSKÝ APOŠTOLÁT ČR

Národním centrem hnutí pro Českou republiku je Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav; je ve stálém spojení s regiony tohoto mariánského hnutí, které působí na území ČR.
 

ČLENSTVÍ:Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují zásady hnutí. Minimum vyžadované pro členství ve Světovém apoštolátu Fatimy je slib:

Přijímat každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou potřebné k naplnění Božího zákona 

Denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžence

Nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Karmelské na znamení připomenutí osobního zasvěcení Panně Marii

První sobotu pěti po sobě jdoucích měsíců, s úmyslem konat pokání na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie, přistoupit ke svátosti smíření a přijmout svaté přijímání, pomodlit se pěti desátků svatého růžence a prodlévat 15 minut při jeho rozjímání.

Členem Světového apoštolátu Fatimy se stává ten, kdo osobně vysloví zásvětný slib, je obeznámen s povinnostmi člena hnutí, je si vědom privilegií plynoucích z tohoto členství pro jeho duchovní život a vyplní přiloženou přihlášku, kterou předá v regionu svému vedoucímu nebo přímo v národním centru v Koclířově. Členové v šíření poselství Fatimy mají být v jednotě se Svatým otcem a biskupy. V případě jednání jménem Světového apoštolátu Fatimy musí zachovávat smysl poselství z Fatimy a autorizované způsoby apoštolátu.


 ZÁSVĚTNÝ SLIB:

Odevzdávám se Panně Marii a tím se chci připojit ke Světovému apoštolátu Fatimy;
Drahá Královno a Matko, která jsi ve Fatimě slíbila, že Rusko se obrátí a světu bude dopřán mír, na smír za mé hříchy a hříchy celého světa, slavnostně slibuji tvému Neposkvrněnému Srdci, že budu každý den nabízet oběti, které vyžadují mé každodenní povinnosti, že se budu každý den modlit alespoň pět desátků svatého růžence a rozjímat o jeho tajemstvích, že budu nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské na důkaz tohoto slibu a jako znak zasvěcení se Tobě, že vykonám pět prvních sobot v měsíci i s 15minutovým rozjímáním nad tajemstvími svatého růžence. Tento slib budu obnovovat často, zvláště v okamžicích pokušení. Pozn. Tento slib nezavazuje pod hříchem. Nicméně, je to slib, tvé slovo Matce Boží.


 Členové hnutí Světového apoštolátu Fatimy začínají nový den modlitbou ranního odevzdání a obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie


ranní obětování:Můj Bože, v jednotě s Neposkvrněným Srdcem Panny Marie (zde polib svůj hnědý škapulíř na znamení svého zasvěcení s přijetím mimořádných odpustků), obětuji Ti drahocennou Krev Ježíšovu přítomnou ve všech svatostáncích světa a spojuji s Ní oběti každé mé myšlenky, slova a skutků dnešního dne. Ó můj Ježíši, toužím dnes získat všechny milosti, které jen mohu a obětuji je spolu se mnou Neposkvrněné Panně Marii – aby je mohla nejlépe využít pro potřeby Tvého Nejsvětějšího Srdce. Drahocenná Krvi Ježíšova, zachraň nás! Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj za nás! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!


Zásvětná modlitba: Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu.Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. AMEN. A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

 
VÝHODY PLYNOUCÍ ZE ČLENSTVÍ:

  1. Vědomí, že naplňujete podmínky k dosažení obrácení a Kristova pokoje ve světě, jak to ve Fatimě sdělila Panna Maria
  2. Získání mnoha odpustků skrze modlitbu růžence a hnědý škapulíř
  3. Způsobilost pro duchovní milosti Panny Marie Karmelské, milosti v tomto životě, v hodině smrti a po smrti
  4. Vaše jméno je zasláno do Fatimy a uloženo v blízkosti místa zjevení
  5. Sdílení se v modlitbě s miliony členů
  6. Stanete se duchovním synem (dcerou) sv. otce Pia
  7. Spoluúčast na nové evangelizaci, k níž vyzývá Svatý otec

 

Logo světového apoštolátu Fatimy

 
Toto logo se používá po celém světě a je vyjádřením touhy, abychom všichni sjednoceni s naší nebeskou Matkou tvořili jednu modlící se rodinu, tedy svět sjednocený modlitbou. Je to symbol pokoje prostřednictvím modlitby, jak to přislíbila Fatimská Panna Maria. Dvě holubice vytvářející modlící se ruce a současně držící růženec. Jsou obklopené škapulířem, který je znakem zasvěcení Neposkvrněnému Srdci a který Panna Maria držela v rukách při slunečním zázraku 13.října 1917 ve Fatimě. Tento veliký zázrak se stal proto, aby každý mohl uvěřit. Latinská slova Orbis unus orans umístněná v symbolu doslova znamenají: Modlitba sjednocuje svět. Pokud splníme požadavek Panny Marie na modlitbu a pokání, zakusíme naplnění jejího příslibu: Čas pokoje pro lidstvo.
Při několika příležitostech přiletěly bílé holubice z oblohy k podstavci sochy Panny Marie Fatimské a zůstaly tam celé hodiny, dokonce i když nesli sochu v procesí. Symbolika holubic ve Světovém apoštolátu Fatimy tedy zdůrazňuje vstup Boha do lidských dějin.

Spiritualita

Vychází ze stanov schválených Svatým Stolcem:

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte Mu stezky“ (Mk 1, 3).

Poselství  z Fatimy je novým zásahem Boha do historie lidstva. Má univerzální charakter, který odráží evangelium v jeho čerstvosti a jednoduchosti prvních křesťanských katechezí, a to právě voláním k modlitbě a pokání, které nás vedou k obrácení, k „metanoi“, změně života.

„Obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy“ (Sk 3, 19). „Neurážejte již více Pána, který je už dost urážen“ (Zjevení Panny Marie, 13. října 1917). Je zde dokonalá shoda mezi Slovem Božím a fatimským poselstvím!

Poselství z Fatimy prohlášením Božího primátu opakuje lidem pravou cestu evangelia: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ (Mk 1, 15).

HLAVNÍ POSLÁNÍ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU

Cíl: záchrana duší před peklem

Prostředky:

modlitba, pokání, obrácení (vč. lítosti a polepšení), úcta k Neposkvrněnému Srdci Mariinu a Eucharistické odčiňování

Jak na to?

Modlitba: denní modlitba růžence

Při svém posledním zjevení v r. 1917, dne 13. 10., říká Panna Maria: „Jsem Naše milá Paní Růžencová“. Tím P.M. oznamuje, jaký význam přikládá růženci při úctě ke svému Neposkvrněnému Srdci.

Pokání: za všechny hříchy, jimiž je Bůh urážen a lidé mají prosit za obrácení hříšníků.

Pokáním se vykoná smír s Bohem za hříchy lidí. A pokání se uskutečňuje skrze oběti a modlitby. Tak např. jako oběť můžeme vykonávat – půst, zkoušet některé zdrženlivosti, konat poutě, pomáhat nemocným, postiženým, pomoc potřebným a chudým, vykonávat činnosti pro náboženské a sociální účely, posílat přiměřené finanční příspěvky nebo věci pro náboženské nebo sociální záležitosti, vyřizovat ochotně namáhavé nebo neoblíbené denní povinnosti a práce.

Anděl při druhém zjevení děti-vizionáře vybízí:

„Dělejte ze všeho, co můžete, oběť jako pokání za hříšníky, kteří svými hříchy urážejí Boha, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Především přijímejte utrpení, které vám Bůh sešle, a neste je pokorně a odevzdaně“.

Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:

smírné svaté přijímání musí být konáno pět prvních sobot v měsíci, které následují po sobě

  • jít ke zpovědi (stačí, když se k ní jde během 8 dnů před/po první sobotě). Pro přijetí přijímání musí však být dotyčný ve stavu milosti (bez těžkého hříchu).
  • Modlitba růžence a 15 minut rozjímat o některém růžencovém tajemství.
  • jednání musí být vedeno úmyslem věnovat smírné modlitby Neposkvrněnému Srdci Mariinu