Českomoravská FATIMA

Mariánská večeřadla a modlitební skupiny

Večeřadla

Pojem večeřadlo
 
Je ve vlastním slova smyslu spojen s místem v biblickém Jeruzalémě označovaném Cenákulum. S místem, kde Ježíš se svými učedníky jedl velikonočního beránka a anticipoval svou kalvárskou oběť ustanovením svátosti oltářní (Lk 22, 12n), spojujeme biblickou událost seslání Ducha svatého padesátý den po Ježíšově zmrtvýchvstání.
 
V encyklice o duchu svatém v životě církve a světa (Dominum et vivificantem) se praví doslova: „Je-li historickým faktem, že církev vyšla v den Letnic z večeřadla, může se také v jistém smyslu říci, že ho nikdy neopustila. Duchovně nepatří letnicová událost jen do minulosti. Církev je stále ve večeřadle a nosí ho v srdci. Církev setrvává v modlitbě, tak jako setrvávali apoštolové spolu s Marií, Kristovou Matkou, a s těmi, kdo tvořili v Jeruzalémě první zárodek křesťanské obce a na modlitbách očekávali příchod Ducha svatého. Církev setrvává v modlitbě spolu s Marií. Toto spojení modlící se církve s Kristovou Matkou je součástí tajemství církve již od začátku.“ (čl. 66)
Biblické zakotvení společné modlitby ve večeřadle nacházíme ve Skutcích apoštolských 1, 13 – 14.
Největší důraz modlících se ve večeřadle je kladen na JEDNOTU.
Samozřejmě mezi modlícími se, ale také ve vědomí, že jsme-li církve, pak se modlíme v jednotě s Petrem, apoštoly a s Marií; tedy se Svatým Otcem, biskupy a následně v jednotě s jejich pomocníky kněžími a s celým Božím lidem. Největší důraz klademe na tuto jednotu v modlitbě. Samozřejmě vnímáme, že církve, mystické Tělo Kristovo, trpí ve svých údech mnohými nemocemi – hříchy. Hřích rozděluje, Duch svatý sjednocuje.
I když se budeme věnovat vnější podobě uspořádání průběhu modlitební skupiny – večeřadla, mějme na paměti, že vnější uspořádání, tedy co, kdy a jak se budeme modlit ve skupině -  ve večeřadle, je záležitost sekundární, druhořadá. To však neznamená, že je zbytečná. Naprosto ne. Je třeba si však uvědomit, že pojem večeřadlo, není spojen jen s určitou konkrétní skupinou, modlící se podle předem daného scénáře a že když se někdo modlí jinak, již se nemodlí v duchu večeřadla.
 
Průběh večeřadla
Každá modlitební skupina, každé večeřadlo, potřebuje animátora; kněze či laika. Ten se postará, aby případní účastníci byli v prvé řadě včas seznámeni s místem, kde bude večeřadlo probíhat a potom s přesným časem, kdy bude začínat. Pokud se jedná o tzv. uzavřené večeřadlo, tedy rodinu či skupinu několika přátel, pak stačí mít jistotu, že všichni ví, kdy večeřadlo začne. Pokud je otevřené, pak je dobré na ně upozornit formou farní vývěsky, časopisu, oznámení a to proto, aby se mohli připojit další zájemci. Dobré je uvést kontakt na osobu animátora, který případným zájemcům odpoví na dotazy.
Podle zvyku a možností, může po společné modlitbě – duchovním programu následovat i pohoštění – agapé a přátelské sdílení zkušeností.
Při tzv. otevřených večeřadlech je třeba, aby programovou stránku sledoval místní duchovní správce, v návaznosti na pastýřské poslání svého diecézního biskupa.
Uvádíme několik modelů, jak může večeřadlo probíhat. Jedná se o obecné návody, podle kterých se řídí animátoři. Aby bylo skutečně všem pochopitelné, co při večeřadle animátor koná, co je jeho úkolem, přirovnáme jeho službu v modlitební skupině – večeřadle ke službě kněze u oltáře při pobožnosti. Prostě vede průběh večeřadla.
Tento program je možné také použít při tzv. nočních bděních při putování sochy Panny Marie z Nazareta v ČR, nebo při jakýchkoliv jiných příležitostech při společné modlitbě.

 

Příklad - model animace večeřadla

Začít zpěvem
Je ideální, podobně jako je tomu při bohoslužbě. Zpívá se z kancionálu, Cantate, s kytarou. Jedna píseň či sloka; je možné zařadit i několik písní – slok.

Zahájení křížem
Nikdy neopomenout. Každé večeřadlo vždy zahajujeme křížem a končíme prosbou o požehnání a požehnáním. Je-li přítomen kněz či jáhen, pak žehná on.
 
Zpytování svědomí, chvály, díky, prosby
Může být zařazena jistá forma sjednocení s bohem a s lidmi. Vědomí vlastních hříchů. Je možné zařadit i modlitbu Vyznávám se…, jako při bohoslužbě. Je možné Pána Ježíše chválit za to, že jsme s ním spojeni. Chválit jeho Matku Pannu Marii, že s ní můžeme tvořit večeřadlo. Je tak možné činit monologem animátora, který má v tomto duchu napsaný, nebo výzvou animátora: nyní se sjednoťme s Kristem a s celou církví, chvalme Pána a Jeho Matku Marii a uznejme, co všechno nás navzájem dělí. Na tuto výzvu členové večeřadla vlastními slovy děkují nebo prosí Pána za odpuštění; navodit atmosféru společenství – večeřadla, jehož základem je jednota.

Četba
Může být zařazen úryvek četby z Písma svatého. Animátor vybere vhodný úryvek, přečte a nechá chvíli na zamyšlení. Je-li společenství natolik vyspělé, modlí se vlastními slovy nad úryvkem samo. Není-li tomu tak, použijeme buď výkladu, nebo četbu jiné zbožné knihy.

Svatý růženec
Jelikož se jedná o mariánské večeřadlo, nejvhodnější mariánská modlitba je svatý růženec. Vědomi si obrovských příslibů Matky Boží a výzev k modlitbě svatého růžence, zařazujeme ve večeřadlech modlitbu pěti desátků radostného, bolestného, nebo slavného svatého růžence. Průběh: animátor(ka) nebo jiná pověřená osoba, může mezi jednotlivými desátky přečíst meditaci z jakékoliv vhodné knížky, nebo ji říci vlastními slovy. Po každém desátku je možné zpívat vhodnou píseň nebo mariánské pozdravení Ave. Může se také modlit růženec s rozjímáním, kde před každým zdrávasem je myšlenka z Písma svatého.

Přímluvné modlitby
Po růženci může následovat vlastní aplikace modliteb. Nejvhodnější je vlastními slovy, kdy každý řekne co má na srdci a co potřebuje na přímluvu Panny Marie od Pána Boha. Mohou však být také modlitby napsané na různé úmysly, nebo použit ty, co jsou v kancionálech.  Za Sv. Otce, biskupy, kněze, rodinu atd.

Modlitba Páně
Přímluvy je vhodné zakončit zpěvem či recitací modlitby Páně – Otče náš.

Organizační sdělení
Po ní následuje příležitost na různá sdělení a oznámení pro členy modlitební skupiny. Animátor průběžně seznamuje s materiály, které dostává z centra apoštolátu z Koclířova a zároveň reaguje na potřeby farnosti, ve které se večeřadlo schází. Domlouvá plán poutí a aktivit. Po dohodě se členy večeřadla je možné, aby zde z magnetofonového záznamu nebo z videa pustil záznam promluvy či dokument. Fatimský apoštolát je schopen zaslat nahrávky promluv či meditací P. Pavla Dokládala, nebo nabídnout promluvy či pořady od jiných kněží a spiritualit, které šíříme prostřednictvím koclířovské prodejny Pastýř. Doporučujeme přečíst zejména duchovní slovo na aktuální měsíc od prezidenta hnutí P.Pavla Dokládala - ke stažení zde.

Požehnání
Zakončení prosbou a požehnání či vlastním požehnáním. Na závěr lze zpívat píseň. Zpěv může být zařazen i na jiná místa večeřadla.
Tento program se dá různě upravovat; je však třeba stále dbát na jeho přesný začátek a přibližný konce. Základní čas trvání je cca jedna hodina. Po ukončení lze setrvávat dále v rozhovorech, či podle možností v dalších modlitbách a pobožnostech, kterých se zúčastní všichni členové, nebo jen někteří.
Poznámka: doporučujeme brát ohled podle našeho vidění na méně zbožné, kteří by se rádi k večeřadlu připojili, ale nejsou schopni či ochotni setrvávat na delších modlitbách. Pamatujte také na získávání dalších, kteří se k vám připojí. Uvědomujme si, jak je důležité, se modlit ve večeřadle otevřeni působení Ducha svatého. Pořadí a průběh je možné měnit. Méně zkušený animátor může mít předem všechno doslova napsané a jen číst a vést večeřadlo.

MODLITEBNÍ PRŮVODCE SE ZPĚVNÍČKEM NAJDETE V SEKCI KE STAŽENÍ

Kontakt na modlitební skupiny

Kontakty na jednotlivé regiony a jejich modlitební skupiny:


PRAHA

Vlasta Tatíčková, mob. 736 245 439

OSTRAVA

Marie Nováková, mob. 731 258 292, e-mail: dooci@centrum.cz

ČESKÝ TĚŠÍN

Jana Machandrová, mob. 605 983 218, e-mail: jana.machandrova@email.cz

OPAVA

Marie Šrajerová, mob. 732 985 948, e-mail: srajerova.marie@seznam.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Václav Chládek, mob. 731 621 222; e-mail:zabradliaschody@seznam.cz

Miloslav Sezima, mob. 603 383 373, e-mail: m.sezima@seznam.cz 

Ludmila Fekarová

VLČNOV

Mgr. Antonín Válek, mob. 736 731 539, e-mail: valek.43@seznam.cz

Miroslav Pijáček

Alena Hrnčířová

HODONÍN

Ing. Libuše Tesaříková, mob. 724 203 063, e-mail: tesarikova.libuse@muhodonin.cz

Marie Strašilová, mob. 737 456 660

TŘEBÍČ

Marie Nováková, mob. 739 616 414

 

BRNO

Eva Prokešová, mob. 737 618 354,e-mail: e-prok@seznam.cz

Michal Řehák, mob. 733 550 127, e-mail: michalfatima@seznam.cz

Marie Duchoňová, mob. 736 214 787, e-mail: duchonova@atlas.cz

JESENÍK

Václav Dvořák, mob. 605 724 404, e-mail: vaclavdvorak@wo.cz

Petr Dvořák, mob. 775 200 810, e-mail: dvorak@mikulovice.cz

SVITAVY

Ivanka Štěpánková, mob. 737 684 033, e-mail: reznikstepanek@seznam.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

Helena Ryklová, mob. 723 262 381, e-mail: ryklovah@seznam.cz

Anna Havelková, mob. 608 737 630

ÚSTÍ NAD LABEM, TEPLICE

Marie Masopustová, mob. 604 147 894, e-mail: maria1277@seznam.cz

Miloslava Pražanová, mob. 776 892 338; e-mail: mijoma@seznam.cz

VESELÍ  NAD LUŽNICÍ

Ing. Jiří Bradáč, mob. 777 124 098, e-mail: bradac@pavus.cz

LIBEREC

 Jiří Horák, mob. 721 986 324

DOMAŽLICE

Jana Palkovičová, mob. 605 183 117

KROMĚŘÍŽ

Mgr. Vlasta Machalová, mob. 737 135 716

MLÁDEŽ WAF ČR

David Hebron – mob. 736 442 539, Otecbill@email.cz

Lucie Ortiz – mob. 777 794 311, e-mail: lubu78@hotmail.com