Českomoravská FATIMA

Koclířov - poutní centrum sv. Filomény

  • OBNOVA POUTNÍHO MÍSTA SV. FILOMÉNY
  • OBNOVA ŽIVOTA A ÚCTY SV. FILOMÉNY
  • ZNOVU OBNOVENÁ ČINNOST BRATRSTVA

USTANOVENÍ:

Ve světě: Svatý otec Řehoř XVI. (1831-1846) povyšuje sv. Filoménu k uctívání v celém katolickém světě - její ostatky nalezeny 25.5.1802 v Římě a následně byly přeneseny do kostela Matky Milosti v Mugnanu (blízko Neapole)

Řehoř XVI. současně v roce 1836 svěřuje společnost Živého růžence (ustanovena Pavlinou Jaricot (1826) pod nebeský patronát sv. Filomény.

V Koclířově:

Charismatický farář a děkan farnosti Koclířov u Svitav poznává tuto světici roku 1838 a následně po dobu pěti let i na popud sv. Jana Maria Vianneye se šíří ve farním kostele v Koclířově úcta k této malé velké světici, sv.Filoméně, doprovázena mnoha zázračnými vyslyšeními a znameními.

Následuje potvrzení toho nového poutního místa sv. Filomény královéhradeckým biskupem Karlem Hanlem a 1. září 1843 povolené slavnosti sv. Filomény v Koclířově papežem Řehořem XVI. Tuto mimořádnou výsadu zprostředkovávali s děkanem Kuklou P. Ferdinand Kinder z Propagandy víry v Římě, Raimund Pigliacelli ze stejného úřadu a apoštolský nuncius. Současně je v Koclířově ustanoveno bratrstvo sv. Filomény.

Historický vývoj:

Úcta ke sv. Filoméně, činnost bratstva sv.Filomény je natolik impozantní, že je postaven poutní dům naproti poutnímu kostelu sv. Filomény a jeho správa svěřena kongregaci Redemptoristů. V roce 1860 umírá děkan Antonin Ivo Kukla. Jeho hrob je v bezprostřední blízkosti farního kostela. Postupně dochází nejprve k 1.světové válce a po rozpadu Rakouska-Uherska se stává Koclířov součástí nově vzniklého Československa. Farnosti a diecéze zůstávají nezměněny i původní obyvatelstvo, převážně německé národnosti. V té době byl poutní dům předán do majetku Školských sester sv. Františka. Úcta i poslání poutního místa sv. Filomény v Koclířově, jakožto bratrstvo sv. Filomény i světového živého růžence pokračují. Z tohoto místa vychází velmi bohatý a hluboký duchovní život, nová kněžská a řeholní povolání.

Tento stav je násilně přerušen odsunem většiny obyvatelstva a duchovních z Koclířova, především do Německa (1945-46). Nově dosídlené obyvatelstvo v Koclířově a následně události proticírkevní od roku 1948, to vše mělo velký vliv na podstatné potlačení všeho církevního, tedy i poutního centra v ČSSR s úctou sv. Filomény v obci Koclířov. Poutní dům se stává klášterem, kde jsou internovány staré řeholní sestry a kněží ustanovení kapitulními vikáři v Hradci Králové (poslední biskup Mořic Pícha v internaci a jeho nástupce Karel Otčenášek v krutých vězeních) vykonávají to, co je možné a dovolené v základní duchovní správě. Činnost bratrstva sv.Filomény byla ukončena. Farní a poutní kostel postupně chátrá, farní budova se stává ruinou a nakonec narušená statika farního kostela a centra úcty sv. Filomény hrozí zřícením, a proto je žádána demolice.

Po sametové revoluci v roce 1989 se vrací biskup Karel Otčenášek, u posledních sester Nottre Dame působí misionář P. Štaud, který bydlí u sester a faru „svěřuje“ lidem nevalné pověsti, jako potřebným a ti jen dokončí dílo zkázy na faře.

(později se nachází rozprodané věci archivu v antikvariátech...)

OBNOVA POUTNÍHO MÍSTA - OBNOVA ÚCTY A OBNOVA BRATRSTVA SV. FILOMÉNY V KOCLÍŘOVĚ 1995-2020

1. etapa (1995-2005)

Do Koclířova, do budovy opuštěného kláštera Školských sester přichází mariánské hnutí Blue army - Fatimský apoštolát v ČR ustanovený v roce1990 ve Šlapanicích u Brna a následně působící ve farnosti sv. Martina v Třebíči pod vedením P. Pavla Dokládala. Toto hnutí dostává do nájmu opuštěný klášter a areál naproti sv.Filomény, který v restituci obdržely Školské sestry sv. Františka, tehdy s představenou S. Miladou Kopeckou. Biskupství královéhradecké prodává zdevastovanou faru ke komerčnímu využití, stav farního kostela se stále zhoršuje a je již vydáno demoliční rozhodnutí z bezpečnostních důvodů. V té době vykonává jáhenskou službu v centra Fatimského apoštolátu v ČR Arsen Kostanjan, původem z Arménie, původním povoláním stavbyvedoucí. Ing.Miroslav Kalousek se starostou Orla poslancem Ladislavem Šustrem naprostým zázrakem získávají dotaci 7,5 mil Kč a během roku 2005 je poutní kostel obnoven a zachráněn.

2. etapa (2006-2019)

Královehradecký biskup Dominik Duka OP 12. srpna 2006 posvětil obnovený farní kostel a poutní centrum sv. Filomény po generální opravě. Postupně, v součinnosti s WAF (Světový apoštolát Fatimy - Fatimský apoštolát v ČR, potvrzen Svatým Stolcem 7.10.2005 s novými světovými stanovami na dobu 5 let - ad experimnedum a v roce 2010 definitivum) rozvíjí činnost a poslání Fatimského apoštolátu v ČR a současně obnovuje poutní místo, činnost a úctu ke sv.Filoméně, v jednotě s původními obyvateli Koclířova, kteří přijíždějí z Německa do své rodné farnosti a ke sv. Filoméně pod vedením MUDr.Josefa Hontrycha, Wielhelma a Markuse Biera, aj. Ti se podíleli na financování opravy kulturní památky, zastavení poutní křížové cesty s reliéfy umučení sv. Filomény a celého areálu.

V roce 2012 nečekaně přijíždí do Koclířova Mária Dudášová ze Žiliny, která je zcela uchvácena svědectvím a přímluvami sv. Filomény.  Tato malá velká světice v ní získává úžasnou spolupracovnici v šíření úcty a obnovy úcty v Koclířově a následně v rodném Slovensku, kde se této služby ujímá Dr. Luboslav Hromjak ze Spišského Podhradia i ve spolupráci s rektorem poutního místa sv. Filomény v Mugnanu (Itálie) ustanovuje na Slovensku arcibratrstvo sv. Filomény, šířící úctu k ní.

Poutní centrum sv. Filomény v Koclířově se obnovuje. Hlavní poutě jsou stále více navštěvovány a přijíždí mnoho poutníků, nejen z ČR, ale i z Německa a především Slovenska. Po národní pouti ČR, kterou pro všechny diecéze Čech a Moravy organizačně zajištuje Fatimský apoštolát v ČR a poutní centrum pod vedením Mons. Pavla Dokládala odjíždějí představitelé hnutí do Mugnana, kde vykonají duchovní spočinutí a požehnání pro další činnost a poslání centra úcty pro ČR v Koclířově.

3. etapa od roku 2020

Po návratu z Mugnana následuje mimořádný vývoj celosvětových události a mezi nimi  zahájení další, již 3. etapy obnovy úcty ke sv. Filoméně. V srpnu 2020 i v čase pandemie je vykonána jediná pouť, a to do Spišského Podhradia, do centra úcty sv. Filomény na Slovensku a do Skalného sanktuária Božího Milosrdenství na horu Butkov na Slovensku.

Přelomovým datem se v Koclířově stává první říjnová sobota 3.10.2020, v pořadí již 300., při níž je generálním ředitelem Považských cementáren z Ladce ing. Antonem Barcíkem věnován základní kámen pro stavbu přesné repliky kaple zjevení Panny Marie ve Fatimě – „Capelinha“ - pro země východní Evropy.

Mezinárodní prezident WAF Prof. Américo Pablo López Ortiz současně ve spojení se zahájením stavby Capelinha v Koclířově jmenuje ke stejnému datu svatou Filoménu spolupatronkou WAF - Světového apoštolátu Fatimy- Fatimského apoštolátu v ČR.

Na tomto základě hlubokého propojení, tak, jak tomu bylo při samotném založení, je úcta ke sv. Filoméně spojena s patronátem všech dětí Mariiných a Světového živého růžence a poslání WAF. V součinnosti obnovy úcty a poutního místa sv. Filomény rovněž dochází k:

OBNOVENÍ ČINNOSTI BRATRSTVA SV. FILOMÉNY V ČR PŘI POUTNÍM MÍSTĚ SV. FILOMÉNY A WAF ČR.

Počínaje dnem 3. října 2020 obnovuje se činnost bratrstva sv. Filomény v ČR dle následných propozic:

1. Všichni členové WAF v ČR se mohou současně připojit do činnosti a poslání bratrstva sv. Filomény, a to následujícím způsobem:

  1. denně k modlitbě sv. růžence připojují hlavní modlitbu ke sv. Filoméně
  2. každý měsíc, vždy na 1. sobotu se účastní, podle svých možností, měsíčního modlitebního setkání úcty sv. Filomény, a to přímo u jejího milostného oltáře v Koclířově

c) 3x do roka, především při hlavních poutních dnech sv. Filomény, a to 10. ledna, 25. května a 11. srpna se účastní poutní bohoslužby ke cti sv. Filomény přímo v Koclířově

d) podle daných možnosti se účastní poutí do světového centra v Mugnanu nebo do spřáteleného centra ve Spišském Podhradí.

2. Toto připojení potvrdí svým podpisem do knihy bratrstva sv. Filomény, a to buď osobně v Koclířově nebo písemně, když jim tato cesta v nejbližším období několika měsíců není možná.

3. Institucionální struktura a vedení bratrstva sv. Filomény je dle rozhodnutí mezinárodního prezidenta WAF, Prof. Lópeze a národního prezidenta WAF ČR, Mons. Dokládala totožné se strukturou hnutí Fatimského apoštolátu v ČR a stává se dodatkem jeho součástí.

Mons. Pavel Dokládal

národní prezident WAF v ČR

a

představený bratrstva sv. Filomény pro ČR

Dáno v Koclířově 3.10.2020

PDF verze ke stažení