Českomoravská FATIMA

Modlitby

Ó, svatá Filoméno, Panno a Mučednice,
kterou Bůh oslavil tolika zázraky,
a kterou zástupce Ježíše Krista na zemi ustanovil
Patronkou Živého Růžence a Dětí Mariiných,
ukaž nám jasněji z nebeských výšin,
že hlas tak svatý jako je Tvůj, nemůže být
nevyslyšen a že můžeme právem spoléhat
na Tvou pomoc. Vypros nám milost, abychom byli věrni
Ježíši Kristu až do smrti. Amen.

kk

KORUNKA (RŮŽENEC) KE CTI SV. FILOMÉNY

Věřím – Vyznání víry (na kříži – vyprosit dar víry)

3x Otče náš (ba bílých zrnkách)

Ke cti Nejsvětější Trojice jako díky za milosti, které svatá Filoména sama propůjčila a které na přímluvu sv. Filomény poskytuje dalším.

13x modlitba (na červených zrnkách – připomíná 13 let, které žila na zemi)

Buď zdráva, svatá Filoméno, ke které se po Panně Marii utíkám jako ke své přímluvkyni u tvého božského Ženicha. Buď mou orodovnicí nyní i v hodinu mé smrti! Amen.

Svatá Filoméno, milovaná dcero Ježíše a Panny Marie, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Amen

Závěr (na medailce)

Buď zdráva, vznešená Filoméno, Ty, která jsi tak statečně prolila svou krev pro Ježíše Krista. Chválím Hospodina za všechny milosti, kterými tě obdařil během tvého života a zvlášť v hodinu smrti udělil. Chválím ho a velebím za čest a moc, kterými tě obdařil a snažně prosím. Vypros mi u Boha ty milosti, o které na tvou přímluvu prosím. Amen

a

NOVÉNA KE SV. FILOMÉNĚ

hlavní formou úcty ke sv. Filoméně je devítidenní novéna, též silně doporučovaná sv. J. M. Vianneyem. Existuje několik různorodých devítidenních novén ke sv. Filoméně (jednu sestavil i J. M. Vianney). Novéna se samozřejmě neomezuje na určité záměry, její modlitba se však doporučuje především při problémech v rodinách, zvláště za děti, a při finančních a existenčních starostech. Modlitbu umocňuje denní účast na mši sv. s přijetím sv. Eucharistie. Doporučuje se ji modlit zvláště ve dnech 2.-10. ledna (přede dnem jejího narození), 17.-25. května (před svátkem nalezení ostatků), 3.-11. srpna (přede dnem její mučednické smrti). Měsíční novény mohou probíhat od 3. do 11. dne každého měsíce. Novéna ke sv. Filoméně ke stažení zde

a

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY SE SV. FILOMÉNOU

Úcta sv. Filomény se v našich krajinách v polovině 19. století tak velmi rozšířila, že její věrní ctitelé vyobrazili v Koclířově patnáct zastavení z jejího života a následně ji tak uctívali rozjímavou modlitbou na způsob křížové cesty. Každý má svou cestu. Každý z nás se může zamyslet, kde se setkává zastavení nebo utrpení spojené s Ježíšem Kristem. Modlitba křížové cesty se sv. Filoménou zde.

a

MODLITBA ZA DAR ČISTOTY

Můj Bože, milovníku čistoty. Ty jsi na mocnou přímluvu Nejblahoslavenější Panny a Matky svého Jednorozeného Syna a skrze ochranu svatého Archanděla Gabriela chránil svatou pannu a mučednici Filoménu ode všeho pokušení proti čistotě a dal jsi jí trpělivost, aby v ní vytrvala a její víru jsi korunoval palmou vítěznou. Na její přímluvu chraň i mne od pokušení proti čistotě po všechny dny mého života, abych byl čistý na těle i na duši a mohl se s Tebou radovat z věčné lásky. Amen.

a

LITANIE KE SVATÉ FILOMÉNĚ (od sv. Jana Maria Vianneye)

Pane, smiluj se 2x
Kriste, smiluj se 2x
Pane, smiluj se 2x
Otče, z nebes Bože, smiluj se nad námi
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi
Bože, v Trojici jediný, smiluj se nad námi
Svatá Maria, Královno Panen, oroduj za nás
Svatá Filoméno,
Svatá Filoméno, od narození Duchem svatým naplněná,
Svatá Filoméno, ozdobená nejbohatšími milostmi,
Svatá Filoméno, věrné napodobení Panny Marie,
Svatá Filoméno, vzore panen,
Svatá Filoméno, chráme dokonalé pokory,
Svatá Filoméno, zapálená horlivostí pro slávu Boží,
Svatá Filoméno, oběti lásky Kristovy,
Svatá Filoméno, příklade síly a vytrvalosti,
Svatá Filoméno, nepřemožitelná bojovnice čistoty,
Svatá Filoméno, zrcadlo nejstatečnějších ctností,
Svatá Filoméno, pevná a neohrožená vůči trýznění tváří v tvář,
Svatá Filoméno, bičovaná jako tvůj nebeský ženich,
Svatá Filoméno, proklaná deštěm šípů,
Svatá Filoméno, spoutaná řetězy a utěšovaná Matkou Boží,
Svatá Filoméno, zázračně uzdravená ve vězení,
Svatá Filoméno, utěšovaná anděly ve svém trápení,
Svatá Filoméno, jež jsi dala přednost týrání a smrti před nádherou trůnu,
Svatá Filoméno, jež jsi způsobila obrácení těch, kteří byli svědky tvého mučení,
Svatá Filoméno, jež jsi vyčerpala zuřivost svých mučitelů,
Svatá Filoméno, ochránkyně nevinných,
Svatá Filoméno, patronko mladých,                                                                                            Svatá Filoméno, útočiště nešťastných,
Svatá Filoméno, uzdravení nemocných a slabých,
Svatá Filoméno, nové světlo Církve bojující,
Svatá Filoméno, jež stojíš v cestě bezbožnosti,
Svatá Filoméno, jež povzbuzuješ víru a odvahu věřících,
Svatá Filoméno, jejíž jméno je oslaveno v nebi a obávané v pekle,
Svatá Filoméno, proslavená velkými zázraky,
Svatá Filoméno, všemocná u Boha,
Svatá Filoméno, jež kraluješ ve slávě
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi 3x
Oroduj za nás, svatá Filoméno, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, pro vznešenou čistotu a ctnosti sv. Filomény, panny
a mučednice, která byla ve tvých očích vždy milá, odpusť nám naše hříchy a uděl
nám milostivě všechny potřebné milosti… (zde vyjmenujeme, o které milosti žádáme)
skrze Krista, našeho Pána. Amen.

A
RANNÍ MODLITBA KE SV. FILOMÉNĚ

V nejhlubší pokoře se Ti klaním, pravý, Trojjediný Bože a děkuji Ti za Tvou nekonečnou milost, že jsi mne této noci chránil nejen od náhlé smrti, ale i ode všeho zlého na těle i na duši a také, že jsi mi dal další den, abych jej mohl využít k nápravě a pokání. Nejdobrotivější Bože, dej mi potřebnou sílu na přímluvu sv. Filomény, která v krátkém čase dosáhla vyššího stupně křesťanské dokonalosti. Dej mi milost, abych i já, jako ona, obětoval Ti všechny své činnosti a ke Tvé cti vše dobře vykonával a také přijímal trpělivě a radostně utrpení, která mi Tvá Otcovská ruka posílá. Když se zamýšlím nad promarněným časem, že jsem neplnil svá předsevzetí, čas milosti nevyužíval k nápravě hříchů, vím, že za to jednou mohu být souzen. Proto prosím, oslavená Kristova nevěsto, svatá Filoméno, abys mě dnes sama svěřila do mocné ochrany Matky Páně a skrze mého Anděla Strážného mě uchránila před hříchem, povzbudila mě k dobrému, posilovala mě v pokušení, vzdalovala ode mne všechno zlo – tělesné i duchovní – a rozněcovala mě k učenlivé lásce k bližnímu. Svatá Filoméno, začínám dnešní den s Tebou, kéž je počátkem nové
opravdové kajícnosti, a tak ať se zalíbím Bohu a Marii! Svou mocnou přímluvou mi vypros, abych dnešní celý den zasvětil svému Bohu Stvořiteli tím, že chci náležitě splnit Jeho svatou vůli, stále k němu mít vroucí lásku a vyvarovat se všech i všedních hříchů. Chci se líbit Bohu a svými skutky si zasloužit nebe. Svatá Filoméno, s velkou nadějí spoléhám na to, že i dnes za mne oroduješ, a to skrze nekonečné zásluhy svého i mého Vykupitele, pro kterého jsi zde na zemi s radostí podstoupila mnohá muka. Tak jsi mu dokázala vroucí lásku, která chce oslavit svého ženicha tím, že s velkou odevzdaností podstoupí mučednickou smrt. Proto vše dobré, co dnes budu konat s Boží milostí, chci spojit s Tvými zásluhami a se zásluhami všech svatých. Chci mít ten samý svatý úmysl, jakým jsi Ty, svatá Filoméno, zde na zemi Bohu odevzdávala všechny své dobré skutky, všechna trápení a svou mučednickou smrt. Jednám tak proto, abych mohl jednou na věčnosti s Tebou, s anděly a se svatými velebit Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

A

VEČERNÍ MODLITBA KE SVATÉ FILOMÉNĚ

Nejdobrotivější Bože, s daleko větší něžností než mateřskou, jsi mne v tento končící den chránil od všeho zla, vysvobodil mne od náhlé smrti, kterou přivolávaly mé lehkomyslné projevy a jednání a zahrnoval mne nesčetným množstvím dobrodiní. Vzdávám Ti díky za Tvou Lásku. K zadostiučinění obětuji Ti nekonečné zásluhy Ježíše Krista, zásluhy Panny Marie, svaté Filomény a všech svatých i všechny dobré skutky, které dnes v Církvi věřící vykonali. Otče, zhřešil jsem před nebem i před Tebou a nejsem již hoden nazývat se Tvým synem. Slituj se nade mnou pro
Krev svého Jednorozeného Syna a pro svou milosrdnou lásku nebuď mi soudcem, ale Spasitelem. Má vyvolená ochránkyně, svatá Filoméno, odpusť mi dnešní vlažnost ve víře, bezbožnost. Nedopusť, abych si více cenil svých hříšných náruživostí, než svého Boha, svého Nejvyššího Dobra, pro které jsi Ty, svatá Filoméno, prolila poslední kapku krve. Veliká mučednice, vypros mi milost, aby mé bezbožné srdce bylo zasaženo tou největší lítostí a mé oči vydaly slzy, které by obmyly mou nečistotu. Vypros mi tu milost, abych pravdivou svatou zpovědí vymazal všechny své hříchy a hanebnosti, a abych pro svou nestálost svátost smíření neodkládal. Ty sama mě k tomu povzbuď a pomoz mi. Kdyby mne tuto noc Bůh povolal na věčnost, vypros mi dříve, než odejdu z tohoto světa dokonalou lítost ve chvíli smrti a buď mou přímluvkyní. Tvá přímluva u Ježíše a Marie všechno vyprosí! Zastaň se mne u mocné Pomocnice všech milostí, abych v tomto rozhodném okamžiku mohl na její mimořádnou přímluvu vejít do věčnosti. Stůj při mně, svatá Filoméno spolu s Pannou Marií a připomeň spravedlivému Soudci své zásluhy, svou lásku
a svá muka. Myšlenka, že bych mohl zemřít této noci, mne sužuje. Přesto důvěřuji, že na přímluvu přemocné Panny Marie i Tvé, bude ke mně spravedlivý Soudce milostivý. Svatá Filoméno, jak rád bych nyní celou noc setrvával v modlitbách, ale potřebuji spánek k zotavení těla. Proto nyní chci spát, abych od rána Bohu mohl opět sloužit. Ježíši, kéž bych Tě ještě nyní mohl přijmout v Nejsvětější Svátosti Oltářní. S touto touhou se sjednocuji se všemi duchovními přijímáními, která svatá Filoména zde na zemi a především ve vězení vykonávala. A jednou na věčnosti
již nebude třeba ani spánku, ani slunečního a měsíčního světla, protože tam bude jen zářit Boží velebnost a budeme odměněni pohledem na Boha. Amen.

A

MODLITBA PŘED SPANÍM

Můj nejsladší Ježíši, z celého srdce věřím všemu, co Tvá katolická Církev k víře předkládá. Věřím, že je jeden Bůh ve třech osobách, že Ty, můj Spasiteli, jsi vzal na sebe lidské tělo a svou smrtí jsi mne vykoupil. Rovněž věřím, že jsi ustanovil sedm svatých a pravých svátostí, že jsi skutečně přítomen v Nejsvětější Svátosti, že Tvá svatá katolická Církev je neomylná v učení víry a mravů, že Maria, Tvá Nejblahoslavenější
Matka, je bez hříchu počatá, že úcta k Tvým svatým přátelům se Ti líbí a jejich přímluva je velmi mocná. V této pravé, svaté víře římskokatolické chci žít a umírat. Ježíši, pro Tvou Nejsvětější Krev žádám odpuštění všech svých hříchů! Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně! Svatá Filoméno, můj nebeský patrone….., Svatý Anděle Strážný a všichni svatí Boží, orodujte za mne a velebte Boha místo mne až budu spát, Otče, do Tvých rukou poroučím svého ducha. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prosím, dej, abych tě miloval stále víc! Maria bez poskvrny počatá, tebe si vybíráme za své útočiště, oroduj za nás! Nejčistší Panno Maria, očisť mé tělo, srdce i duši ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.