Českomoravská FATIMA

Spiritualita

Vychází ze stanov schválených Svatým Stolcem:

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte Mu stezky“ (Mk 1, 3).

Poselství  z Fatimy je novým zásahem Boha do historie lidstva. Má univerzální charakter, který odráží evangelium v jeho čerstvosti a jednoduchosti prvních křesťanských katechezí, a to právě voláním k modlitbě a pokání, které nás vedou k obrácení, k „metanoi“, změně života.

„Obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy“ (Sk 3, 19). „Neurážejte již více Pána, který je už dost urážen“ (Zjevení Panny Marie, 13. října 1917). Je zde dokonalá shoda mezi Slovem Božím a fatimským poselstvím!

Poselství z Fatimy prohlášením Božího primátu opakuje lidem pravou cestu evangelia: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ (Mk 1, 15).

HLAVNÍ POSLÁNÍ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU

Cíl: záchrana duší před peklem

Prostředky:

modlitba, pokání, obrácení (vč. lítosti a polepšení), úcta k Neposkvrněnému Srdci Mariinu a Eucharistické odčiňování

Jak na to?

Modlitba: denní modlitba růžence

Při svém posledním zjevení v r. 1917, dne 13. 10., říká Panna Maria: „Jsem Naše milá Paní Růžencová“. Tím P.M. oznamuje, jaký význam přikládá růženci při úctě ke svému Neposkvrněnému Srdci.

Pokání: za všechny hříchy, jimiž je Bůh urážen a lidé mají prosit za obrácení hříšníků.

Pokáním se vykoná smír s Bohem za hříchy lidí. A pokání se uskutečňuje skrze oběti a modlitby. Tak např. jako oběť můžeme vykonávat – půst, zkoušet některé zdrženlivosti, konat poutě, pomáhat nemocným, postiženým, pomoc potřebným a chudým, vykonávat činnosti pro náboženské a sociální účely, posílat přiměřené finanční příspěvky nebo věci pro náboženské nebo sociální záležitosti, vyřizovat ochotně namáhavé nebo neoblíbené denní povinnosti a práce.

Anděl při druhém zjevení děti-vizionáře vybízí:

„Dělejte ze všeho, co můžete, oběť jako pokání za hříšníky, kteří svými hříchy urážejí Boha, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Především přijímejte utrpení, které vám Bůh sešle, a neste je pokorně a odevzdaně“.

Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:

smírné svaté přijímání musí být konáno pět prvních sobot v měsíci, které následují po sobě

  • jít ke zpovědi (stačí, když se k ní jde během 8 dnů před/po první sobotě). Pro přijetí přijímání musí však být dotyčný ve stavu milosti (bez těžkého hříchu).
  • Modlitba růžence a 15 minut rozjímat o některém růžencovém tajemství.
  • jednání musí být vedeno úmyslem věnovat smírné modlitby Neposkvrněnému Srdci Mariinu