Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Jubilejní modlitby u příležitosti 100. výročí zjevení ve Fatimě

  • Přidáno: 20.07.2016   |   798 čtení / zobrazení
Jubilejní modlitby z portugalské Fatimy:


JUBILEJNÍ MODLITBA ZASVĚCENÍ
 
Zdrávas, Matko Páně,
Panno Maria, Královno posvátného růžence z Fatimy!
Požehnaná mezi všemi ženami, 
Ty jsi obraz Církve oděné do velikonočního světla,
Ty jsi sláva našeho lidu,
Ty jsi vítěz nad znamením zla.

Proroctví milosrdné lásky Otce,
učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna,
znamení hořícího ohně Ducha Svatého,
uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí
věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým.

Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné Srdce
ať je útočištěm hříšníků
a cestou vedoucí k Bohu.

V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce,
odevzdávám se Tobě.
Skrze Tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu,
ó, Panno Růžence z Fatimy.

A takto obklopen(-a) Světlem, které vychází z Tvých rukou,
smím chválit Hospodina navěky věků.
AmenMODLITBA ZA MÍR
 
Bože, Nejsvětější Otče,
který jsi nám dal svůj Pokoj skrze Ježíše
a skrze Něj jsi nás chtěl přivést k svému Srdci
- na tomto místě, kde nás Panna Maria zve k modlitbě za mír ve světě
a kde nás Anděl Míru povzbuzuje ke klanění Bohu - ,
dej nám, prosíme, ať mezi všemi lidmi zavládne mír;
ať vůdcové národů hledají cesty ke spravedlnosti,
ať všichni dosáhneme míru v srdci
a na přímluvu Královny Míru
se smíme stát tvůrci světa, v němž se šíří a roste bratrství.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.


MODLITBA ZA PAPEŽE

Pane,
Dobrý Pastýři lidstva,
ty jsi svěřil Petrovi a jeho nástupcům
poslání posilovat bratry ve víře
a objasňovat jim smysl slyšeného Slova
- na tomto místě, kde se fatimští pasáčci
stali svědky hluboké úcty ke Svatému otci
a horoucí lásky k Církvi -,
prosíme Tě, aby Tvůj Duch Moudrosti
osvěcoval Papeže N v jeho poslání nástupce Petra;
ať ho Tvé Milosrdenství chrání a posiluje;
ať svědectví Tvých věřících ho utvrzuje v jeho poslání,
a ať láskyplná přítomnost Panny Marie je pro něj znamením Tvé lásky;
ať je silný ve víře, odvážný v naději a horlivý v lásce.
Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem, v jednotě Ducha Svatého, jeden Bůh, navěky věků.
Amen
Otče náš…, Zdrávas, Maria…, Sláva Otci…