Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Kompletní realizace projektu - Kopie Capelinhy - Kaple zjevení z Cova d´Iria, Fátima v Koclířově

  • Přidáno: 28.08.2022   |   444 čtení / zobrazení

KOMPLETNÍ REALIZACE PROJEKTU

STAVBA PŘESNÉ KOPIE CAPHELINY

ORIGINÁL: V COVA D´ IRIA V PORTUGALSKÉ FATIMĚ

(ZÁPADNÍ EVROPA A CELÝ SVĚT)

KOPIE: V NÁRODNÍM CENTRU SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY V ČESKÉ REPUBLICE

ČESKOMORAVSKÁ FATIMA V KOCLÍŘOVĚ

(REGION STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY)

PLAKÁT KE STAŽENÍ ZDE 

KOMPLETNÍ REALIZACE PROBÍHÁ VE 3 ETAPÁCH:

1. etapa

Na základě rozhodnutí církevních kompetentních autorit je 3. 10. 2020 požehnán pro repliku Capelinhy v Koclířově základní kámen sídelním biskupem královéhradeckým a místopředsedou ČBK Mons. Janem Vokálem. Na tomto místě je také současně postavená branka - symbol kaple - stejná jako ve Fatimě.

2. etapa

Dokončení a požehnání celé přesné kopie Capelinhy apoštolským nunciem, Mons. Jude Thaddeusem Okolo v doprovodu biskupa Mons. Jana Vokála a dalších našich biskupů proběhne v rámci výroční národní konference WAF ČR na 1. mariánskou sobotu 1. 10. 2022 v 10 hod.

Společenskou záštitu a patronát nad posláním této stavby převzal předseda vlády ČR Prof. Petr Fiala a předseda horní sněmovny parlamentu ČR RNDr. Miloš Vystrčil, a to v čase předsednictví ČR v EU.

3. etapa

Vlastním dokončením a požehnáním repliky Capelinhy pro region střední a východní Evropy začíná intenzivní část 3. etapy, a to přijetí a připojení zemí regionu: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna Hercegovina. Těchto 8 zemí spolupracovalo již před 20 lety při postupném připojování k EU na projektu Středoevropských katolických dnů. K nim je vedené zvlášť aktuální jednaní s Ukrajinou a následně západní části Ruska. Ukončení a závěrečné potvrzení připojení těchto zemí je připravováno na akt celkového dokončení této podstatné 3. etapy, a to na 1. mariánskou sobotu 2. 9. 2023 (protože celý říjen bude probíhat biskupská synoda v Římě).

Slavnost dokončení 2.etapy - požehnání Capelinhy

se uskuteční v sobotu 1.10.2022 v 10 hod. (čas v ČR).

Bude vysíláno také on line na www.cm-fatima.cz.

Uvítáme s velikou radostí každého, kdo se bude moci účastnit osobně. Hostům na základě urychlené objednávky můžeme zajistit i ubytování, popř. parkovací kartu pro osobní auta či autobus a rezervaci místa na tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. v Koclířově.

Kontaktujte, prosím: Recepce Českomoravská Fatima Koclířov nebo i osobně pastorační asistentku Ing. Hanu Frančákovou: email: cm-fatima@cm.fatima.cz , tel. 00420/731598752.

Mons. Mgr. Pavel Dokládal

národní prezident Světového apoštolátu Fatimy v České republice

Světový apoštolát Fatimy v ČR

569 11 Koclířov č.p.195

                           www.cm-fatima.cz

                                                                                                                     VERZE K TISKU: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

COMPLETE REALISATION OF THE PROJECT

BUILDING AN EXACT REPLICA OF CAPELINHA

ORIGINAL: COVA D' IRIA - FÁTIMA, PORTUGAL

(WESTERN EUROPE AND WORLDWIDE)

COPY: THE NATIONAL CENTER OF THE WORLD APOSTOLATE OF FATIMA - CZECH REPUBLIC ČESKOMORAVSKÁ FATIMA, KOCLÍŘOV

(CENTRAL AND EASTERN EUROPE REGION)

COMPLETE REALISATION TAKES PLACE IN 3 PHASES:

PHASE 1st:

Based on the decision of the competent Church authorities, October 3rd 2020, the cornerstone for the Capelinha replica in Koclířov wos blessed by the diocesan bishop of the Hradec Králové diocese and the vice-chairman of the Czech Bishop Conference, Mons. Jan Vokál. At this place there was also built a gate - the symbol of the Chapel - the same one as it was in Fatima before the first Capelinha construction.

PHASE 2nd:

The completion and blessing of the entire exact replica of the Capelinha by the Apostolic Nuncio of the Czech republic, Mons. Jude Thaddeus Okolo accompanied by Bishop Mons. John Vokál and other bishops will take place as part of the Annual national conference of the World Apostolate of Fatima (Czech rep.) on the 1st Saturday, October 1st 2022 at 10 am in Koclířov. The Prime Minister of the Czech Republic, Prof. Petr Fiala and the Chairman of the Upper room of the Parliament of the Czech Republic RNDr. Miloš Vystrčil, during the presidency of the Czech Republic in the European Union.

PHASE 3rd:

By the very completion and blessing of the Capelinha replica for the region of Central and Eastern Europe, the intensive part of the 3rd stage begins, namely the acceptance and joining of the countries of the region: the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina. These 8 countries already cooperated 20 years ago during their gradual accession to the EU on the Central European Catholic Days project. Togeter with them, there is also lead actual current negotiations with Ukraine and subsequently the western parts of Russia. The completion and final confirmation of the joining of these countries is being prepared for the act of general completion of this essential 3rd stage, namely on the 1st Marian Saturday September 2n 2023 (since the Episcopal Synod will be held in Rome throughout October).

Celebration of the completion of the 2nd stage - blessing of Capelinha Replica

will take place on Saturday October 1st 2022 at 10 am (Czech time).

It will also be broadcasted online: www.cm-fatima.cz.

We will be very happy to welcome everyone who will be able to participate personally. On the basis of an speed order, we can also provide accommodation for guests, or parking card for cars or buses and reservation of a place reservation in the area of ​​St. John Paul II in Koclířov.

Please contact: Reception Českomoravská Fatima Koclířov or personally the pastoral assistant Ing. Hana Frančáková: email: cm-fatima@cm.fatima.cz , phone: 00420 / 731598752.

Msgr. Mgr. Pavel Dokládal, national president of the World Apostolate of Fatima in the Czech Republic

Světový apoštolát Fatimy v ČR · 569 11 Koclířov č.p.195 · www.cm-fatima.cz

ENGLISH VERSION TO BE PRINTED - HERE