Českomoravská FATIMA

Korunka anděla

  • Přidáno: 20.07.2016   |   540 čtení / zobrazení
(Imprimatur: kardinál Ricardo J. Vidal, arcidiecéze Cebu, Filipíny)
Anděl ve Fatimě pasáčkům a skrze ně i nám říká:
„Přinášejte Bohu za oběť, všechno, co můžete, na smír za hříchy, které Boha zraňují
a jako prosbu za obrácení hříšníků. Přivolávejte tak mír do vaší vlasti


Nejsvětější Trojice, klaním se Ti!
Můj Bože, můj Bože, miluji Tě v Nejsvětější Svátosti Oltářní“ (3x)
Věřím v Boha…
Na velkých zrnkách: Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. (1x)
Na malých zrnkách: místo modlitby Zdávas Maria: Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Místo modlitby Svatá Maria: Prosím za odpuštění pro ty, kdo
v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí a v Tebe nedoufají. (10x)
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
Jako bylo na počátku i nyní i vždycky a navěky věků. Amen
To celé se opakuje 5x (jako 5 desátků růžence – vždy Nejsvětější Trojice (1x)…, Můj Bože (10x), Sláva Otci…
Na závěr: Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi (3x)