Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Litanie ke svatému Františkovi a Hyacintě Marto

  • Přidáno: 20.07.2016   |   381 čtení / zobrazení

Pane, smiluj se...
Kriste, smiluj se...
Pane, smiluj se...

Panno Maria Růžencová z Fatimy, oroduj za nás
Panno Maria Bolestná,...
Panno Maria Karmelská,...
Svatý Františku Marto,...
Svatá Hyacinto Marto,...
Děti, které povolal Kristus,... orodujte za nás
Děti, které jste byly povolány abyste kontemplovaly Boha v nebi,...
Maličcí, kterým Otec zjevil tajemství nebeského Království,
Maličcí, které si vybral Bůh,...
Vy, kteří jste dokonalou chválou Božích zázraků,...
Dokonalé vzory synovské odevzdanosti,jako děti v lůně matky...
Oběti smíru pro užitek Kristova Těla,...
Důvěrníci Anděla Pokoje,...
Spolu s Andělem adorující Eucharistii,..
Vy, kteří jste viděli Pannu oděnou sluncem,...
Vy, kteří jste viděli Světlo, kterým je Bůh,....
Milované děti Panny a Matky,...
Vy, kteří jste pozorně naslouchali mateřským prosbám Panny Marie,...
Obránci poselství, které vám sdělila Paní, jasnější než slunce,...
Hlasatelé slov Matky Boží,...
Proroci vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie...
Vy, kteří jste naplnili úmysly Nejvyššího,...
Věrní strážci poselství,...
Vyslanci Panny Marie Růžencové,...
Misionáři proseb Mariiných,...
Poslové výzev z nebe,...
Ochránci Kristova nástupce na zemi,...
Vyznavači hrdinského života v pravdě,...
Těšitelé Ježíše Krista,...
Vzory křesťanské lásky,...
Vy, kteří jste sloužili chudým a nemocným,...
Vy, kteří jste se obětovali za urážky hříšníků,...
Přátelé lidí před trůnem Panny Marie,...
Lilie nevinnosti, vonící svatostí,...
Perly, zářící nádhernou blažeností,...
Serafíni lásky u nohou Pána,...
Oběti předložené Bohu přinášející utrpení na smír...
Obdivuhodné vzory rozdělení se s chudými,...
Neúnavné vzory v přinášení obětí za obrácení hříšníků,...
Vzory odvahy v časech protivenství,...
Duše Bohem v Ježíši milované,...
Malí pastýři, kteří nás vedete za Beránkem,...
Učedníci ve škole Mariině,...
Tazatelé lidstva,...
Plody stromu svatosti,...
Dary pro Světovou Církev,...
Boží znamení pro Boží lid,...
Svědkové Boží milosti,...
Vy, kteří jste vyzývali k zachování křestní nevinnosti,...
Vzory zkušenosti milující přítomnosti Boha,...
Výmluvné duše v blízkosti Boha,...
Přímluvci za hříšníky před Bohem,...
Tvůrci civilizace Lásky a Pokoje,...
Lampy, které osvěcují lidstvo,...
Laskavá světla osvěcující mnohé,...
Lucerny zářící na cestách lidstva,...
Plameny žhnoucí v temných a neklidných časech,...
Svíce Bohem rozžaté,...

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Závěrečná modlitba:
Bože nekonečně dobrý. Ty miluješ nevinné a vyvyšuješ pokorné; prosíme Tě, dej, abychom na přímluvu Neposkvrněné Matky Tvého Syna, napodobením svatých Františka a Hyacinty, Ti mohli sloužit v prostotě srdce, a tak vejít do Nebeského království. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna, který je Bůh s Tebou v jednotě s Duchem Svatým. Amen.