Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Liturgické texty votivní mše svaté ke svatému Františkovi a Hyacintě

  • Přidáno: 20.07.2016   |   165 čtení / zobrazení
sv. František a Hyacinta
památka 20.února


Vstupní antifona

Mt 18,3

Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do nebeského království.

Vstupní modlitba
Nekonečně dobrý Bože,
miluješ nevinné a povyšuješ pokorné,
dej, abychom ti sloužili v čistotě
jako svatí František a Hyacinta,
a byli tak připraveni vstoupit do Tvého království.
Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.

1. čtení

1 Sam 3, 1.3 - 10

Mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá.

Čtení z první knihy Samuelovy
Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Zde jsem.“ Běžel k Élímu a řekl: „Zde jsem, volal jsi mne?“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Zde jsem, volal jsi mne?“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“ Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Zde jsem, volal jsi mne?“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout, jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník naslouchá.“

Žalm

Lk 1, 46-52

Odp.: Pán povýšil pokorné.

Velebí,
má duše Hospodina
a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení

Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný
Svaté jest jeho jméno.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení
k těm kdo se ho bojí

Mocně zasáhl svým ramenem.
Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a povýšil ponížené

Antifona před evangeliem

Ž 118 (119), 130

Aleluja!
Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo
nezkušení nabývají rozumnosti.
Aleluja!

Evangelium

Mt 18,1-5.10

Ten kdo se stane maličkým jako dítě...

Slova svatého evangelia podle Matouše

V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil jej doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako toto dítě, nevejdete do nebeského království. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.
Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.“

Modlitba nad dary
Přinášíme ti Bože, své modlitby a oběti.
Přijmi je i s naším slibem věrnosti
modlit se za obrácení hříšníků
a prosit i za odpuštění svých vlastních vin.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání

Mt 11,25

Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto všci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.

Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, Bože za svátost, kterou jsme přijali.
Zapal v nás plamen té lásky,
která vedla svaté Františka a Hyacintu,
že se ti zcela odevzdali a z lásky se obětovali za spásu všech lidí.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.