Českomoravská FATIMA

Liturgické texty votivní mše svaté o Panně Marii Fatimské

  • Přidáno: 20.07.2016   |   646 čtení / zobrazení
LITURGICKÉ TEXTY VOTIVNÍ MŠE SV. K PANNĚ MARII FATIMSKÉ
Liturgická památka – Panna Maria Fatimská – 13.5.


VSTUPNÍ ANTIFONA                                

Žid 4,16

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. (Aleluja)


VSTUPNÍ MODLITBA
Otče, tys nám dal Pannu Marii, Matku svého Syna, aby se stala i naší Matkou.
Slyšíme její naléhavé výzvy k modlitbě a oběti.
Dej nám, abychom sloužili tvému království vždy tak, abychom se spolu s ní věčně radovali v nebi.
Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.


PRVNÍ ČTENÍ    

Zj 21,1-5a

Viděl jsem nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.

Čtení z knihy Zjevení:

Já, Jan, uviděl jsem nové nebe a novou zemi,
Neboť první nebe a první země pominuly
A moře již vůbec nebylo.
A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém,
Krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
A slyšel jsem veliký hlas od trůnu:
„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí,
Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid;
On sám, jejich Bůh, bude s nimi,
A setře jim každou slzu z očí.
A smrti již nebude,
Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude –
-neboť co bylo, pominulo.“
Ten, který seděl na trůnu, řekl:
„Hle, všecko tvořím nové.“


RESPONSORIÁLNÍ ŽALM      

Jdt 13,18-20; odp. 15,10d

Odp.:        Ty jsi čest našeho lidu.

Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha přede všemi ženami na zemi.

Veleben buď Hospodin, který stvořil nebe i zemi.

Vždyť tvé jméno dnes tak proslavil, že tvá chvála nevymizí z lidských úst, ale budou pamatovat na moc Hospodinovu na věky.

VERŠ PŘED EVANGELIEM

Lk 1,45

Aleluja
Požehnaná jsi, Panno Maria, neboť jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána.
Aleluja.

EVANGELIUM

Jan 19,25-25


Slova svatého evangelia podle Jana.

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova, a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

PŘÍMLUVNÉ PROSBY
Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli poznání pravdy. Prosme nyní za církev a celý svět:

1.    Za všechny věřící, aby naslouchali výzvám Panny Marie v duchu pravého pokání a modlitby, aby tak obnovovali celým srdcem celý svět a nebeské království.
2.    Za ty, kteří vykonávají posvátnou službu v církvi, aby pozorně naslouchali božímu slovu, milovali ho a hlásali věrně a s radostí, tak jako Panna Maria.
3.    Za ty, kteří vedou národy, aby pomáhali budovat právo a mír ve světě a spolupracovali v souladu s pravým šířením dober všem obyvatelům světa.
4.    Za všechny ty, kteří trpí, aby v jednotě s Pannou Marií, utěšitelkou trpících, v milující péči druhých a v kontemplaci Kristova kříže mohli nalézt odvahu čelit těžkostem života.
5.    Za nás za všechny přítomné a za naše rodiny (za náš národ… naše měst…) aby na přímluvu Panny Marie ti, kteří hledají Krista, mohli ho nalézt, aby se hříšníci mohli obrátit, aby mladí lidé mohli otevřít s radostí svá srdce evangeliu.

Bože nekonečné dobroty, pozorný k prosbám svého lidu, skrze modlitby Panny Marie, Matky tvého Syna a Matky církve, pomoz nám, vyslyš naše naléhavé prosby a posiluj naši víru. Prosíme tě o to v jednotě Duchem Svatým skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

MODLITBA NAD DARY
Přinášíme ti, Bože, tyto dary chleba a vína v den památky blahoslavené Panny Marie. Veď naše nestálá srdce k obnově díků a chvály za to, že nás obětí svého Syna, Ježíše Krista, osvobozuješ od našich hříchů. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
   
ANTIFONA K SV. PŘIJÍMÁNÍ 
                   

Jdt 13,24-25

Požehnaný jsi, Bože, který jsi tak oslavil své jméno: všechna pokolení budou tě chválit. (Aleluja)

MODLITBA PO SV. PŘIJÍMÁNÍ
Bože, s radostí jsme přijali tento nebeský pokrm. Dej nám, prosíme, aby nás jeho přijetí přivedlo do věčného života, kde tě s blahoslavenou Pannou Marií, Matkou tvého Syna a Matkou církve navěky budeme oslavovat. Prosíme tě o to skrze Krista našeho Pána.