Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Návrh průběhu obnovy zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v modlitebních skupinách WAF a farnostech a výzva k modlitbám za mír na Ukrajině

  • Přidáno: 22.03.2022   |   301 čtení / zobrazení

WAF - Světový apoštolát Fatimy - Fatimský apoštolát v ČR DOPORUČUJE modlitebním skupinám WAF i farnostem připojit se k papeži Františkovi při zasvěcení Ruska a světa, a to i ve spojení s výzvou předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera a všech dalších našich pastýřů diecézí Čech a Moravy a apoštolského exarchátu, a to následující formou:

V pátek 25. 3. 2022 o slavnosti Zvěstování Páně

 a) ve mši svaté po homilii a vyznání víry (Credo)

 b) po Bohoslužbě Slova se svatým přijímáním na stejném místě po evangeliu, promluvě a Credu (jáhen-akolyta)

 c) pouze v modlitební skupině po modlitbě sv. růžence

1. Na závěr promluvy – homilie - odcitovat autorizovaný text 2. části slov Panny Marie ve Fatimě v Cova d´ Iria ze 13. 7. 1917 - doslovný text český překlad (Kniha Fatima naše naděje Kartuziánské nakl. Brno str.38)

„Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: - Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i Svatého otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru.“

2. Navázat apoštolským vyznáním víry - Credo

3. Citovat zásvětnou modlitbu papeže Františka (kterou přednese ve Vatikánu 25. 3. v 17 hod.)

4. Zakončit závěrečnou částí zásvětné modlitby sv. Jana Pavla II z 25. 3. 1984 (místo přímluv)
(citace ze stejné publikace z modlitebního sešitu Té Paní, jež zem naši navštěvuje - str.16)

Ach, Neposkvrněné Srdce! Pomáhej nám přemoci hrozbu zla, které se tak často zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a jež ve svých nedozírných následcích už tíží naše dny a zdá se zahradit cesty do budoucna.

Od hladu a války, vysvoboď nás!

Od nevypočitatelného sebezničení, od každé války, vysvoboď nás!

Od hříchů proti lidskému životu už od jeho počátku, vysvoboď nás“

Od nenávisti a pohrdání důstojností Božích dítek, vysvoboď nás!

Od jakékoliv nespravedlnosti národní a mezinárodní, vysvoboď nás!

Od lehkomyslného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!

Přijmi, Matko Kristova, toto volání, plné utrpení všech lidí, plné utrpení celých společenství!

Kéž se znovu ukáže ve světových dějinách nekonečná moc milosrdné Lásky!

Ta ať zastaví zlo! Ať přemění svědomí!

Ve Tvém Neposkvrněném Srdci ať se odhalí pro všechny světlo Naděje. AMEN.

Bohoslužba pak pokračuje obětováním obvyklým způsobem.

TAM, KDE JE TO MOŽNÉ:

Před začátkem bohoslužby se připravit následující modlitbou sv. Jana Pavla II. z 25. 3. 1984
(citace ze stejné knihy a sešitu na str.15 a 16)

Modlitbu je možné rozdělit do 5 oddílů a po každém oddílu zařadit podle vhodnosti buď desátek sv. růžence nebo jen modlitbu 1x Zdrávas, Maria:

1. oddíl:

Matko lidí a národů, Ty, která znáš všechny jejich bolesti a naděje, Ty, která mateřsky zakoušíš všechny boje mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotami, které otřásají dnešním světem, přijmi naše volání, jímž se z vnuknutí Ducha Svatého obracíme k Tvému Srdci a obejmi jako milující Matka a Služebnice tento náš svět, který Ti svěřujeme a zasvěcujeme, hluboce znepokojeni o pozemský i věčný osud lidí a národů.

Desátek sv. růžence nebo Zdrávas, Maria

2. oddíl:

Zvláštním způsobem Ti „svěřujeme a zasvěcujeme“ RUSKO a ty lidi a národy, kteří toho mají nejvíc zapotřebí.

„Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!“

Nepohrdej prosbami nás, kteří jsme se ocitli v těžké zkoušce! Nepohrdej!

„Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život“ (Jan 3,16).

A právě tato láska přiměla Božího Syna, aby se nám zasvětil: „Pro ně zasvěcuji sebe sama, aby i oni byli skutečně posvěceni“ (Jan 17,19).

V síle tohoto zasvěcení jsou všichni Jeho učedníci povoláni, aby usilovali o spásu světa a aby připojili něco ke Kristovu utrpení ve prospěch jeho Těla, jímž je Církev (srov. 2 Kor 12,15; Kol 1,24).

Desátek sv. růžence nebo Zdrávas, Maria

3. oddíl:

Před Tebou, Matko Kristova, před Tvým Neposkvrněným Srdcem chci se dnes společně s celu Církví spojit s naším Spasitelem v tomto Jeho zasvěcení pro svět a pro lidstvo, neboť toto zasvěcení má v jeho Božském Srdci moc, dosáhnout odpuštění a smír.

Síla tohoto zasvěcení trvá po všechny časy a objímá všechny lidi, národy a státy a přemáhá každé zlo, jež duch temnot je s to zasadit do lidského srdce a do jeho dějin a jež skutečně zasadil i do našich časů.

Desátek sv. růžence nebo Zdrávas, Maria

4. oddíl :

Jak hluboce cítíme potřebu tohoto zasvěcení pro lidstvo a pro svět: pro současný svět ve spojení se samotným Kristem. Svět se totiž musí podílet skrze Církev na vykupitelském díle Kristově.

Jakou bolest nám působí vše to, co se v Církvi a v každém z nás vzpírá svatosti a zasvěcení.

Jakou bolest nám působí, že výzva k pokání, k obrácení a modlitbě nebyla přijata tak, jak tomu mělo být.

Jak nás bolí, že se mnozí jen chladně podílejí na vykupitelském díle Kristově. Že se tak málo doplňuje na našem těle, co ještě zbývá z utrpení Kristova.

Ať jsou požehnány všechny ty duše, které jsou poslušny volání Věčné Lásky. Ať jsou požehnáni ti, kdo den co den s nevyčerpatelnou velkomyslností přijímají Tvou výzvu, ó Matko, a činí to, co jim říká Tvůj Ježíš a dávají církvi a světu tiché svědectví života v duchu Evangelia. Buď požehnána nade vše Ty, Služebnice Pánova, která jsi nejdokonaleji poslechla Božího volání!

Buď pozdravena Ty, která ses bezvýhradně spojila s vykupitelským zasvěcením svého Syna!

Desátek  sv. růžence nebo Zdrávas, Maria

5. oddíl:

Matko Církve! Osvěcuj Boží lid na cestách víry, naděje a lásky! Pomáhej nám žít v celé pravdě Kristova zasvěcení pro celou lidskou rodinu současného světa.

Když Ti, ó Matko, nyní svěřujeme svět, všechny lidi a všechny národy, svěřujeme Ti i toto zasvěcení za svět a klademe je do Tvého mateřského Srdce.

Desátek sv. růžence nebo Zdrávas, Maria

VERZE K TISKU: Návrh průběhu připojení se k papeži Františkovi v modlitebních společenstvích a farnostech 

__________________________________________________________________________________________________________

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE (25.3.2022)

Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.

Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme se žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat Boha, žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbraně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci společného domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu Země, hříchem jsme zranili srdce našeho Pána, který si přeje, abychom si byli navzájem bratry a sestrami. Vůči všem a vůči všemu jsme se stali netečnými, s výjimkou svého já. Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane!

Uprostřed bídy hříchu, vyčerpanosti a slabosti, tajemství nespravedlnosti zla a války, nám ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh nás neopouští, naopak na nás stále láskyplně hledí, v touze odpustit nám, pomoci nám znovu vstát. Vždyť nám daroval Tebe a ve Tvém Neposkvrněném srdci vytvořil útočiště pro církev a pro lidstvo.

Byla jsi nám dána z Boží dobroty, abys nás těch nejdrsnějších zvratech dějin vedla za ruku.

Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé milované děti, za kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, aby se obrátily. Přijď na pomoc v této temné hodině a povzbuď nás. Zopakuj každému z nás: „Cožpak tu nejsem já, tvoje matka?“ Ty dokážeš zlomit okovy našeho srdce, strhnout hradby naší doby. V tebe vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že zvláště ve chvíli zkoušky neodmítneš naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám na pomoc.

Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební slavnost proměnila ve smutek, řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Pověz to znovu Bohu, Matko, protože víno naší naděje se vyprázdnilo, radost pohasla, bratrství se rozptýlilo. Provinili jsme se proti lidskosti, poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými jakéhokoli násilí, jakékoli destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou pomoc.

Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.

Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.

Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.

Země Nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost.

Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.

Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.

Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.

Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.

Královno míru, získej světu mír.

Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi pro nás vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše nenávist. I když řinčení zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede k pokoji. Svou mateřskou dlaní se dotkni všech trpících, všech, kdo prchají uprostřed bombardování. Ve své mateřské náruči potěš ty, kdo jsou nuceni opustit svůj domov, svou zem. Tvé bolestné srdce ať v nás probudí soucit a pomůže nám otevřít naše domovy, abychom se ujali zraněných a odvržených lidí.

          Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka stojícího vedle tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak každého z nás. Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (verš 27). Matko, toužíme tě nyní přivést do svého života a do svých dějin. Lidstvo, zničené a ztrápené, stojí pod křížem spolu s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se zasvětit Kristu. Ukrajinský národ a ruský národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká.  Pro ně, a pro všechny národy ničené válkou, hladem, nespravedlností a bídou, zní tlukot tvého srdce.

          Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať skončí válka, zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila, otevřelo brány dějin Knížeti pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí mír. Tobě proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa.

          Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru začne znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi životodárným pramenem naděje, napoj naše žíznívá srdce. Ty, která jsi utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po našich cestách, doveď nás na stezku pokoje.

Amen.

VERZE K TISKU: Text zásvětné modlitby papeže Františka 

        __________________________________________________________________________________________________________

Průvodní dopis papeže Františka k zasvěcení Ruska a Ukrajiny:

Milý bratře,

téměř měsíc uplynul od chvíle, kdy na Ukrajině začala válka, která krom toho, že ohrožuje světový mír, je každodenní příčinou těch nejhrůznějších útrap sužovaného národa. V této temné hodině je církev více než kdy jindy volána, aby se přimlouvala u Knížete pokoje a aby stála po boku těm, kteří na vlastní kůži prožívají důsledky konfliktu. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kdo velkoryse odpovídají na mé výzvy k modlitbě, postu a dobročinné lásce.

Abych odpověděl i na četné žádosti Božího lidu, chci obě země v konfliktu zasvětit mimořádným způsobem Panně Marii. Jak jsem již řekl na konci nedělní modlitby Anděl Páně, na slavnost Zvěstování Páně dne 25. března, mám v úmyslu slavnostně zasvětit lidstvo, zvláště pak Rusko a Ukrajinu, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Abychom o mír prosili obnoveni Božím odpuštěním, proběhne zasvěcení v rámci kající liturgie v bazilice svatého Petra v Římě, v 17:00 hodin. Samotný úkon zasvěcení je plánován přibližně na 18:30 hod.

Tento úkon je úkonem univerzální církve, která svěřuje budoucnost lidstva Královně míru a v těchto dramatických chvílích přináší Bohu, skrze jeho i naši Matku, bolestný nářek všech trpících, naléhavě volajících po ukončení násilí. Zvu Vás proto, abyste se k tomuto úkonu připojil a svolal na den 25. března kněze, řeholníky, řeholnice a  všechny věřící, ke společné modlitbě na posvátných místech, aby z úst Božího lidu stoupala sborová a pokorná modlitba k jeho Matce. Připojuji Vám text speciální zásvětné modlitby, abychom se ji ten den mohli modlit v bratrském spojení.

Děkuji za Vaše pochopení a za spolupráci. Ze srdce žehnám Vám a všem věřícím, kteří jsou Vám jako pastýři svěřeni. Kéž Vás Bůh opatruje a Panna Maria chrání. Modlete se za mne.


Bratrsky,

František

U Svatého Jana Lateránského 21. března 2022

Verze k tisku: Průvodní dopis papeže Františka