Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Novéna ke svaté Filoméně

  • Přidáno: 02.01.2021   |   521 čtení / zobrazení

Zahájení 2. ledna 2021. Ukončení 10.ledna 2021

V neděli 10. ledna v 11 hod. ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba staršího při mši svaté budou požehnány předměty spojené s úctou sv. Filomény (olej, šňůrky, růžence) a zároveň se uskuteční slavnostní obnovení Bratrstva sv. Filomény

PŘÍPRAVNÁ NOVÉNA: 

1) Korunka ke cti svaté Filomény

V úvodu může každý svěřit svůj osobní úmysl, ve společenství můžeme předložit při společném vyslovení.

Vyznání víry (na kříži – s úmyslem vyprosit dar víry)

3x Otče náš (na bílých zrnkách)

Ke cti Nejsvětější Trojice jako díky za milosti, které svatá Filoména sama propůjčila a které na přímluvu sv. Filomény poskytuje dalším.

13x modlitba (na červených zrnkách – připomíná 13 let, které žila na zemi)

Buď zdráva, svatá Filoméno, ke které se po Panně Marii utíkám jako ke své přímluvkyni u tvého božského Ženicha. Buď mou orodovnicí nyní i v hodinu mé smrti! Amen.

Svatá Filoméno, milovaná dcero Ježíše a Panny Marie, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Amen

Závěr (na medailce)

Buď zdráva, vznešená Filoméno, Ty, která jsi tak statečně prolila svou krev pro Ježíše Krista. Chválím Hospodina za všechny milosti, kterými tě obdařil během tvého života a zvlášť v hodinu smrti udělil. Chválím ho a velebím za čest a moc, kterými tě obdařil a snažně prosím. Vypros mi u Boha ty milosti, o které na tvou přímluvu prosím. Amen

2) Litanie ke svaté Filoméně

Pane, smiluj se 2x
Kriste, smiluj se 2x
Pane, smiluj se 2x
Otče, z nebes Bože, smiluj se nad námi
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi
Bože, v Trojici jediný, smiluj se nad námi
Svatá Maria, Královno Panen, oroduj za nás
Svatá Filoméno,
Svatá Filoméno, od narození Duchem svatým naplněná,
Svatá Filoméno, ozdobená nejbohatšími milostmi,
Svatá Filoméno, věrné napodobení Panny Marie,
Svatá Filoméno, vzore panen,
Svatá Filoméno, chráme dokonalé pokory,
Svatá Filoméno, zapálená horlivostí pro slávu Boží,
Svatá Filoméno, oběti lásky Kristovy,
Svatá Filoméno, příklade síly a vytrvalosti,
Svatá Filoméno, nepřemožitelná bojovnice čistoty,
Svatá Filoméno, zrcadlo nejstatečnějších ctností,
Svatá Filoméno, pevná a neohrožená vůči trýznění tváří v tvář,
Svatá Filoméno, bičovaná jako tvůj nebeský ženich,
Svatá Filoméno, proklaná deštěm šípů,
Svatá Filoméno, spoutaná řetězy a utěšovaná Matkou Boží,
Svatá Filoméno, zázračně uzdravená ve vězení,
Svatá Filoméno, utěšovaná anděly ve svém trápení,
Svatá Filoméno, jež jsi dala přednost týrání a smrti před nádherou trůnu,
Svatá Filoméno, jež jsi způsobila obrácení těch, kteří byli svědky tvého mučení,
Svatá Filoméno, jež jsi vyčerpala zuřivost svých mučitelů,
Svatá Filoméno, ochránkyně nevinných,
Svatá Filoméno, patronko mladých,                                                                                           

Svatá Filoméno, útočiště nešťastných,
Svatá Filoméno, uzdravení nemocných a slabých,
Svatá Filoméno, nové světlo Církve bojující,
Svatá Filoméno, jež stojíš v cestě bezbožnosti,
Svatá Filoméno, jež povzbuzuješ víru a odvahu věřících,
Svatá Filoméno, jejíž jméno je oslaveno v nebi a obávané v pekle,
Svatá Filoméno, proslavená velkými zázraky,
Svatá Filoméno, všemocná u Boha,
Svatá Filoméno, jež kraluješ ve slávě
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi 3x
Oroduj za nás, svatá Filoméno, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, pro vznešenou čistotu a ctnosti sv. Filomény, panny
a mučednice, která byla ve tvých očích vždy milá, odpusť nám naše hříchy a uděl
nám milostivě všechny potřebné milosti… (zde vyjmenujeme, o které milosti žádáme)
skrze Krista, našeho Pána. Amen.

3) Modlitba ke sv. Filoméně

Ó, svatá Filoméno, Panno a Mučednice,
kterou Bůh oslavil tolika zázraky,
a kterou zástupce Ježíše Krista na zemi ustanovil
Patronkou Živého Růžence a Dětí Mariiných,
ukaž nám jasněji z nebeských výšin,
že hlas tak svatý jako je Tvůj, nemůže být
nevyslyšen a že můžeme právem spoléhat
na Tvou pomoc. Vypros nám milost, abychom byli věrni
Ježíši Kristu až do smrti. Amen.

OBNOVENÍ ČINNOSTI BRATRSTVA SV. FILOMÉNY V ČR PŘI POUTNÍM MÍSTĚ SV. FILOMÉNY A WAF ČR

1. Všichni členové WAF v ČR se mohou současně připojit do činnosti a poslání bratrstva sv. Filomény, a to následujícím způsobem:

a) denně k modlitbě sv. růžence připojují hlavní modlitbu ke sv. Filoméně

b) každý měsíc, vždy na 1. sobotu se účastní, podle svých možností, měsíčního modlitebního setkání úcty sv. Filomény, a to přímo u jejího milostného oltáře v Koclířově

c) 3x do roka, především při hlavních poutních dnech sv. Filomény, a to 10. ledna, 25. května a 11. srpna se účastní poutní bohoslužby ke cti sv. Filomény přímo v Koclířově

d) podle daných možnosti se účastní poutí do světového centra v Mugnanu nebo do spřáteleného centra ve Spišském Podhradí.

2. Toto připojení potvrdí svým podpisem do knihy bratrstva sv. Filomény, a to buď osobně v Koclířově nebo písemně, když jim tato cesta v nejbližším období několika měsíců není možná.

3. Institucionální struktura a vedení bratrstva sv. Filomény je dle rozhodnutí mezinárodního prezidenta WAF, Prof. Lópeze a národního prezidenta WAF ČR, Mons. Dokládala totožné se strukturou hnutí Fatimského apoštolátu v ČR a stává se dodatkem jeho součástí