Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Novéna - příprava k zasvěcení farnosti

  • Přidáno: 18.11.2017   |   202 čtení / zobrazení

Novéna k Panně Marii Fatimské
Příprava k zasvěcení farnosti

 
Prosím, rozšiřte tuto novénu. Můžete si ji i vícekrát nakopírovat mezi členy své rodiny, příbuzné a přátele.
1. den se pomodli v pátek 24. 11. 2017 kdykoliv během dne, nebo při mši sv. v kostele ČM Fatimy v 18 hod.
Novéna končí na 1. sobotu - 2. 12. 2017, kdy bude mše sv. v 17 hod. s požehnáním adventních věnců. Na 18 hod. půjdeme před farní kostel k rozžehnutí a požehnání vánočního stromu a ve farním kostele u naší patronky sv. Filoménky zakončíme novénu společnou modlitbou 9. dne.
 

SLAVNOSTNÍ SVĚŘENÍ A ZASVĚCENÍ NAŠÍ FARNOSTI A OBCE KOCLÍŘOV PROBĚHNE V NEDĚLI
3. PROSINCE 2017 PŘI MŠI SVATÉ V 9 HOD.

 
Skrze Pannu Marii - její vítězné Neposkvrněné Srdce
se zasvěcujeme Bohu a prosíme za ovoce Ducha svatého
(Gal 5,22-23). Každý den novény o toto ovce prosme:
 

  • 1. DEN - PROSÍME ZA DAR LÁSKY

Panenská Matko, která ses zjevila na osamělých horách Fatimy třem pasáčkům, uč nás, jak v ústraní rozmlouvat s Bohem v modlitbě pro dobro našich duší, vypros nám lásku k modlitbě a k usebrání, abychom mohli naslouchat hlasu Pána a věrně plnit jeho svatou vůli.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň jeden desátek
 

  • 2. DEN - PROSME ZA DAR RADOSTI

Panenská přečistá Matko, která ses, oděná bělostnou září, zjevila prostým a nevinným pasáčkům, uč nás milovat nevinnost těla a duše; pomáhej nám mít v úctě tento nadpřirozený dar, který je dnes tolik opomíjen; nedovol, abychom někdy pohoršili naše bližní slovy nebo skutky; a dej, ať naopak pomáháme čistým duším zachovávat tento Boží poklad.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň jeden desátek
 

  • 3. DEN - PROSME ZA DAR POKOJE

Panno Maria, Matko hříšníků, která jsi při zjevení ve Fatimě na své nebeské tváři dala spatřit lehký stín zármutku a naznačila jsi tak, jakou bolest ti působí naše neustálé urážky tvého Božského Syna, vypros nám milost dokonalé kajícnosti, abychom na svatém soudu svátosti pokání zcela upřímně vyznali všechny své hříchy.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň jeden desátek
 

  • 4. DEN - PROSME ZA DAR SHOVÍVAVOSTI

Královno svatého růžence, která ses zjevila s bělostným růžencem v rukou a velmi jsi naléhala, abychom si modlitbou růžence vyprosili milosti, které nejvíce potřebujeme, dej nám velkou lásku k modlitbě, zvláště k modlitbě tvého růžence, vzoru ústní i vnitřní modlitby, a dej, aby nikdy nepominul den bez toho, abychom se ho modlili s patřičnou pozorností a zbožností.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň jeden desátek
 

  • 5. DEN - PROSME ZA DAR VLÍDNOSTI

Královno míru a naše soucitná Matko, když se na Evropu valilo nesmírné neštěstí světové války, ukázala jsi fatimským pasáčkům, jak se osvobodit od mnohých pohrom modlitbou růžence a pokáním. Vypros nám u Boha, aby mezi námi rostla víra a křesťanské ctnosti a spolu s nimi mír a společné blaho, k větší slávě tvé i tvého Božského Syna.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň jeden desátek
 

  • 6. DEN - PROSME ZA DAR DOBROTY

Maria, útočiště hříšníků, která jsi vyzývala fatimské pasáčky k modlitbě za to, aby nešťastníci odmítající Boží zákon neskončili v pekle, a říkala jsi jednomu z vizionářů, že neřesti těla přivedou do pekelného ohně nejvíc duší, daruj nám velký odpor k hříchu, zvláště k hříchu proti čistotě, a soucit a horlivost pro spásu duší, jimž hrozí věčné zatracení.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň jeden desátek
 

  • 7. DEN - PROSME ZA DAR VĚRNOSTI

Maria, Záchrano nemocných když tě pasáčci prosili o uzdravení některých nemocných, odpověděla jsi, že některé uzdravíš, a jiné ne. Tak jsi nám ukázala, že nemoc je cenný dar od Boha a prostředek spásy. Daruj nám takovou poslušnost Boží vůli v životních zkouškách, abychom si nenaříkali, ale chválili Boha za to, že nám nabízí způsob, jak odčinit časné tresty, jež si zasluhujeme za své hříchy.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň jeden desátek

  • 8. DEN - PROSME ZA DAR TICHOSTI

Přesvatá Panno Maria, která jsi žádala o to, aby ve Fatimě byla postavena svatyně na počest tvého svatého růžence, daruj nám hlubokou lásku k tajemstvím našeho vykoupení, která si připomínáme při modlitbě růžence, a dej nám žít tak, abychom se mohli těšit z jeho svatých plodů, oněch velikých darů Nejsvětější Trojice lidské rodině.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň jeden desátek
 

  • 9. DEN - PROSME ZA DAR ZDRŽENLIVOSTI

Panno Maria bolestná, která jsi ve Fatimě zjevila své srdce korunované trním, žádala jsi o útěchu a slíbila jsi jako odměnu dar dobré smrti, obrácení Ruska a konečné vítězství tvého Neposkvrněného Srdce, dej, ať následujeme touhu Ježíšova Srdce a věrně ti přinášíme každou první sobotu v měsíci dar dostiučinění a lásky a ať se nám dostane účasti na tebou slíbených milostech.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň jeden desátek
 
Novénu se budeme modlit buď doma sami nebo s rodinou nebo budeš-li moci, tak v kostele při mši sv.:
24. 11. v 18 hod.;  25. 11.; v 10:30 hod.;  26. 11.
v 9 hod.;  27. 11. v 8 hod.;  28. 11. v 8 hod.; 29. 11.
v 18 hod.; 30. 11. v 8 hod.; 1. 12. v 18 hod. a devátý
 2. 12. po rozžehnutí vánočního stromu ve farním kostele v 18:30hod.
Můžeš-li, vykonej před nedělním zasvěcením (3. 12. v 9 hod.) úplnou a osobní svatou zpověď
Hlavní zpovědní den je pátek 1. 12. od 15-18 hod.
(vše o Jubileu Fatimy na www.cm-fatima.cz )

Rád vám, vašim rodinám, naší farnosti žehnám
Váš v Kristu a Marii                           Mons. Pavel Dokládal


VERZE PRO TISK ZDE