Českomoravská FATIMA

POUŤ AD LIMINA „ON-LINE“

  • Přidáno: 04.11.2021   |   596 čtení / zobrazení

DO ŘÍMA S NAŠIMI BISKUPY NA POUŤ AD LIMINA 2021 JEN ON-LINE

Poutní centrum biskupství královéhradeckého ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou bude doprovázet naše otce biskupy při jejich pouti do Říma k apoštolským prahům - ad limina - pouze on-line.

Svatý otec František nedoporučil našim otcům biskupům, aby je na jejich listopadové pouti ad limina do Říma doprovázeli kněží a veřící – poutníci z České republiky - vzhledem ke stále trvající světové pandemii.

Tak jako při všech národních poutích, počínaje poutí u příležitosti kanonizace svaté Anežky České v listopadu památného roku 1989 i nabytí svobody, až po poslední národní pouť - u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České před 2 lety, 11. - 13.11.2021 probíhají vždy společné bohoslužby a doprovodné programy v Římě s našimi biskupy, a to především ve 4 hlavních římských bazilikách sv. Petra, sv. Jana v Lateránu, sv. Pavla za hradbami a S.M.Maggiore.

Stejně tak, a naposledy tomu tak bylo v únoru roku 2014, doprovázeli kněží, věřící a poutníci po celý týden své pastýře biskupy při jejich pouti ad limina k apoštolským prahům, a to především právě ve zmíněných hlavních bazilikách i s účastí na generální audienci se Svatým otcem.

Jsme si vědomi opodstatněných opatření, která nám letošní pouť ad limina nedovolují doprovázet jako poutníci a modlit se v Římě za naše pastýře a naši Církev, ale současně jsme si vědomi toho, že na začátku synodální cesty nejen našich diecézí, ale celé univerzální Církve, je velmi zapotřebí zůstat věrni pravé, obecné, katolické víře a modlitbou a obětmi, při mši svaté naši Církev doprovázet.

Druhým významným motivem je i skutečnost, že v příštích letech se ve většině našich diecézí budeme modlit za nové sídelní biskupy, vzhledem k dosažení kanonického věku 75 let, kdy dávají svou službu a jmenování jejich nástupců do rukou Svatému otci. Tedy již nyní pamatujeme v modlitbách na budoucí pastýře našich diecézí.

Proto každý den v týdnu od pondělí 8.listopadu až do neděle 14.listopadu 2021 budeme se moci spojit v modlitbě, slavení mší svatých on-line také prostřednictvím internetové kamery na www.cm-fatima.cz  

V uvedených časech dle přiloženého rozpisu bude obětována mše svatá, vždy s krátkým výkladem k dané římské bazilice, kde ten den naši otcové biskupové se společně modlí a obětují mši svatou a současně pak doprovodnou modlitbou svatého růžence a adorací budeme takto on-line s našimi pastýři v těchto, pro naši Církev zvlášť významných, dnech.

Součástí bude i čtvrtek 11.11. kdy bude probíhat osobní setkání našich biskupů se Svatým otcem Františkem a následně sobota 13. 11. 2021, kdy před 2 lety vrcholila naše poslední národní svatoanežská pouť předáním Koruny Anežky České při generální audienci papeži Františkovi, s jeho následným mimořádným rozhodnutím, aby tento symbol věrnosti a víry katolické Církve ČR papeži byl trvale umístěn v kryptě svatopetrské baziliky v kapli evropských patronů v blízkosti hrobu prvního papeže naší Církve, svatého Petra. Stejně jako modlitba u oltáře svatého Václava za naši zem v této hlavní římské bazilice.

Můžete se k modlitbám připojit kdekoliv a jakkoliv ve svých farnostech, modlitebních skupinách, řeholních společenstvích, komunitách a hnutích. Kdo bude chtít a moci také při přenosu uvedených modliteb, slavením mší svatých, adorací a modliteb sv. růžence v časech a místech on-line za naše otce biskupy, jak je zde uvedeno:

On-line spojení v týdnu od 8. do 14. 11. 2021:

http://www.cm-fatima.cz/m/primy-prenos-z-cm-fatimy-51/ 

Za poutní centrum biskupství královéhradeckého a Českomoravskou Fatimu v Koclířově

Mons. Pavel Dokládal a Hana Frančáková

PouŤ ad limina „on-line“

Můžete se k nám připojit na zahájení v neděli 7.11.2021 v 17.30 hod. litaniemi k našim národním patronům, modlitbou sv. růžence, adorací ve spojeni s našimi biskupy, kteří se modlí u hrobu sv. Cyrila v kryptě baziliky sv. Klimenta.

V pondělí 8.11.2021 budeme začínat v papežské bazilice sv. Petra. Nejprve modlitbou sv. růžence v 7.30 hod. a následně slavením mše svaté v 8 hod.. Vše ve spojeni se svatým Josefem, ochráncem Církve svaté a s našimi evropskými patrony. Navštívíme on line i kapli evropských patronů a také památník Koruny sv. Anežky České, který jsme předali před před 2 lety papeži Františkovi při národní svatoanežské pouti v listopadu 2019.

V 17.30 hod. si připomeneme v modlitbě naše dva kněze - P. Jana Bulu a P. Václava Drbolu mučedníky rudé diktatury. A to s našimi biskupy na Velehradě při zahájení výstavy k těmto našim kněžím.

V úterý 9.11.2021 budeme mít mimořádnou příležitost, slavit slavnost posvěcení Lateránské baziliky se všemi našimi biskupy z České republiky, a to v 7.30 hod. modlitbou sv. růžence a v 8 h slavením mše sv. Ve 12 hod se budeme modlit za uzavření smlouvy mezi ČR a Vatikánem a za naši Církev a vlast.

Ve středu 10.11.2021 se spojíme s poutí Ad limina při naší celodenní adoraci, se společnou modlitbou sv. růžence v 8h ke cti sv. Ludmily, na zakončení roku sv. Ludmily, ve 12 h za dar nové evangelizace s synodální cestu církve a v 17.30 hod. budeme prožívat mariánský večer se slavením mše sv. v bazilice S.  M. Maggiore v 18 hod.

Ve čtvrtek 11.11.2021 na sv. Martina, budeme spojeni on line v modlitbě při audienci našich pastýřů s papežem Františkem. A to opět ráno v 7.30 hod. při modlitbě sv. růžence a při slavení mše sv. za Svatého otce a naši Církev v 8 hod. A také se budeme modlit za náš poutní dům Velehrad.

V pátek 12.11.2021 prožijeme mimořádné odpoledne s našimi pastýři u hrobu apoštola národů, sv. Pavla. A to při adoraci od 15 do 18h s modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství a sv. růžencem a při slavení mše sv. v 18h.

Sobota 13.11.2021 bude mimořádná. Je svátek sv. Anežky České. Budeme spojeni celé dopoledne od 9 do 11 hod. se slavením mše sv. Podrobný program se připravuje. 

V neděli 14.11.2021  v 9 hod. při mši sv.budeme spojení s bazilikou sv. Bartoloměje, kde končí naše on line putování Ad limina.