Českomoravská FATIMA

WAF ČR pro každého z vás (nás)

  • Přidáno: 03.09.2021   |   282 čtení / zobrazení

Můžete si každý přečíst otevřený dopis pro vedení Fatimského apoštolátu v ČR s pozváním k účasti na Tetíně - národní pouť v sobotu 18.9.2021 a na naší výroční konferenci 1. - 3. 10. 2021 v Koclířově. Apoštolát Panny Marie je otevřený každému, kdo se dokáže s pasáčky zeptat Panny Marie: "Co si ode mne přeješ?"

Drazí v Kristu a Marii, spolu s ochráncem rodiny Církve, sv. Josefem, našimi malými pasáčky v nebi - sv. Františkem a Hyacintou Marto, sv. Janem Pavlem II. a pro WAF ČR - právě před rokem ustanovenou patronkou - sv. Filoménou,

chci(eme) vás pozdravit měsíc před výroční konferencí WAF ČR a připomenout její hlavní den - 1. sobotu v říjnu 2.10.2021. Bude poprvé bez fyzické přítomnosti mého bratra otce Petra, a jak jste si jistě přečetli v duchovním slově WAF na září, já sám si uvědomuji potřebu jednat, a to především vzhledem k věku. Platí: „Kdo je připraven, není překvapen“.

Vždyť to, co nám bylo skrze mnohé oběti dobrodinců Pannou Marii předáno a svěřeno, je příliš veliké, hodnotné a důležité pro Církev, než abychom mohli být každý ve své pozici jakkoliv lehkovážní. A to jako ustanoveni vedoucí regionů, nejbližší zástupci i vedoucí farních modlitebních skupin. A samozřejmě Stálá a Správní rada a nyní s důležitou úlohou důvěrníků – volitelů, a to především proto, že je třeba jít příkladem.

O životě rozhoduje jediný Bůh. O odstoupení každý z nás. A každý ví, že odstoupit bez kontinuity a předání reálnému vedení, je projev nezodpovědnosti. Proto chci jít příkladem - a to není snadné - a zároveň zůstat tak dlouho, jak rozhodne Život sám.

PROTO VÁS PROSÍM:

1. Povzbuďte a pomozte svým blízkým a našim členům k cestě do Koclířova alespoň na 1. sobotu 2021. Dát dohromady bus je čím dál tím náročnější, ale také nejúčinnější. I zkompletovat dopravu auty, když na bus nestačíme není snadné, ale....

2. Můžete-li a chcete-li, přijeďte pár dnů předem sami či s blízkým. Příprava konference má mnoho potřebného předem a my nyní - kromě 1. soboty 4.9. - máme MEK v Budapešti, pak je nám svěřen program na podiu v Tetíně 18.9. od 10 hod. při národní pouti a nemůžeme opomenout sv.Václava. Každá ruka bude před konferencí dobrá. Děkujeme.

3. Celkový program konference bude letos kratší - začne až na 1.pátek 1.10. od 15 hod. Večer se spojíme se všemi zeměmi světa ve výroční modlitbě Dětí Eucharistie. Pak hlavní den 2.10., kdy v programu budeme moci, na jednu hodinu „dotknout“ se Panny Marie Fatimské z budoucí Capelinhy východní Evropy, která byla požehnána 7.8.2021

A v 1. říjnovou neděli 3.10. budeme spojeni s celým světem při modlitbě za ŽIVOT.

4. A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: kdo nemá statut důvěrníka, může o něj požádat jakkoliv e-mailem - je to jediná možnost nyní k 2.10.2021, aby mohl hlasovat příští rok při volbě prezidenta hnutí WAF v ČR. Kdo již jste důvěrníky, přineste si k ověření jmenování, aby bylo platné pro volbu 2022.

5. Pro jednodenní účast - příjezd 2.10. do 10 hod. a odjezd odpoledne či navečer (viz. přiložený program) budeme chystat stánkové i polední občerstvení u Dvou Srdcí na nádvoří, tedy ne klasický oběd v restauraci. Celý kulturní dům, který nám nyní vaří, když nemáme provozovatele naší restaurace, je obsazen tradiční Okresní výstavou zahrádkářů, a tak budou vše k obědu převážet od nich do sálu naší restaurace a dokáží obsloužit jen ty, kdo budou zde ubytovaní na víkend či více dnů předem. K nim se přidá jen otec biskup s kněžími. Ale nebojte, jídla a pití bude pro všechny dost a nebudou logistické problémy s časy a stravenkami.

Budeme vděčni, když přesto Lidušce do recepce nahlásíte kromě ubytování - to je samozřejmě nutné - předem i počty jednodenních účastníků, o kterých budete vědět.

Moc vám žehnám a děkuji. Za všechna naše regionální setkání během letošního roku, zvláště v letních měsících, která byla velkým vzájemným povzbuzením, za vaše „nasazení“ i rozumnost.

Váš v Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR

V ČM Fatimě Koclířov 2. 9. 2021

Program Výroční konference WAF ČR 1. - 3. 10. 2021

31. výroční konference WAF - Světového apoštolátu Fatimy - Fatimského apoštolátu ČR

Českomoravská Fatima Koclířov 1. - 3.října 2021

1. pátek - 1. 10. 2021            Světový Den modliteb Dětí Eucharistie za mír, rodiny

15.00 hod. Zahájení programu konference - Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace

16.00 hod. „WAF v ČR 1990-2021“ - Přednáška konference v posluchárně

17.30 hod. Slavný sv. růženec - zakončení tiché adorace s příležitostí ke sv. smíření

18.00 hod. Mše sv. - 1. pátek v měsíci  

20.00 hod. Připojení k celosvětové modlitbě Dětí a mladých Eucharistie a celonoční adorace za poslání a budoucnost WAF

1. mariánská fatimská sobota 2. 10. 2021

7.30 hod. Modlitba radostných tajemství sv. růžence          8.00 hod. zakončení adorace

9.45 hod. Modlitba za nemocné a trpící - hlavní tribuna areálu sv. Jana Pavla II.

10.30 hod. Hlavní pontifikální koncelebrovaná mše svatá; hl. celebrant: sídelní JE. Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký

Průvod s Pannou Marii Fatimskou, modlitba u branky a základního kamene Capelinhy (požehnán 3. 10. 2020). Zakončení u památníku Anděla Míru a ČR. Modlitba Anděl Páně.

Bohoslužbu doprovází sbor mladých SBM pod vedením Štěpána Policera z Brna.

Polední přestávka: Občerstvení · Adorace na nová duchovní povolání v kapli u svatostánku arcibiskupa Karla · Svátost smíření · Nabídka Pastýře · Potvrzení starých a vydávání nových průkazů důvěrníků - volitelů.

Odpoledne: HLAVNÍ VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ WAF ČR za přítomnosti milostné sochy Panny Marie Fatimské, požehnané 7. 8. 2021 pro Capelinhu - stavbu kopie kaple Zjevení z Cova d´ Iria v Koclířově pro země východní Evropy:

Program bude zahájen podle ohlášení a počasí na hlavní tribuně nebo v kostele ČMFA

14.00 hod. Slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské - vystoupení scholy - svědectví ze života a poslání WAF ČR - společná přítomnost všech členů Fatimského apoštolátu ČR s prezidentem hnutí, členy Stálé a Správní rady, důvěrníky-voliteli.

Vize a fakta i „Fil. 4,13“ …

15.00 hod. Slavnostní modlitba slavných tajemství sv. růžence doprovázená meditacemi 15.minutovým rozjímáním. Během modlitby mimořádná možnost „tichého doteku“ Panny Marie Fatimské s předáním daru i osobního prosebného a děkovného úmyslu členů, dětí Panny Marie.

16.00 hod. Zakončení společné modlitby

Na závěr bude možné se také připojit k bratrstvu naší patronky, sv. Filomény, přijetí hnědého škapulíře Panny Marie Karmelské a obnovit zásvětný slib nebo se stát novým členem Světového apoštolátu Fatimy.

Pravidelný večerní program 1. soboty:

16.30 hod. Modlitba tajemství Růžence Světla - zástupci farností

17.00 hod. Mše sv. na úmysly poutníků a skupin - hl. celebrant Mons. Pavel Dokládal

Hlavní den konference bude zakončen po mši sv. ve farním kostele u naší patronky, malé velké světice
sv. Filoménky.

20.00 hod. „Večer chval“ s odkazy sestry Elišky Pretschnerové O.S.F. (sestra Zdislava Nosková, postulátorka její beatifikace) doprovázený mladými SBMky z Brna pod vedením Štěpána Policera v kostele ČM Fatimy.

Srdečně zveme ke ztišení, adoraci, modlitbě, naslouchání….

1. neděle v říjnu – 3.10. - celosvětový den modliteb mezinárodního WAF za Život:

Zahájení v kostele ČMFA v 8 hod. – Modlitební hodina smíru

9.00 hod Mše sv.       10.30 hod. Modlitba za Život     11.00 hod Závěrečná mše sv. konference WAF ČR

Mši sv. a závěr konference doprovází mladí SBMky z Brna

Pro ty, kdo si pobyt prodlouží, v 17.30 hod. Te Deum, nešpory, adorace, sv. růženec

Pondělí 4.10. v 8 hod. (sv. František z Assisi) Mše sv.

Kontakt: Českomoravská Fatima, Koclířov 195, 569 11

tel. 731 646 800, e-mail: recepce@cm-fatima.cz · www.cm-fatima.cz       Fb: Fatimský apoštolát ČR