Českomoravská FATIMA

Zasvěcení farností-rozhodnutí PZ ČBK

  • Přidáno: 17.02.2018   |   290 čtení / zobrazení

Zasvěcení farností-rozhodnutí PZ ČBK

Naši otcové biskupové rozhodli na svém Plenárním zasedání v lednu 2018, jak je uvedeno v zápise v bodě 7 – aby farnosti diecézi Čech a Moravy v návaznosti roku Jubilea Fatimy a podle přiložené metodiky Fatimksého apoštolátu v ČR zasvětili své farnosti Bohu srkze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a to pod vedením ustanoveného duchovního správce farnosti.
 

NÁVRH PRO ZASVĚCENÍ FARNOSTÍ BOHU
SKRZE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE

 
V linii zasvěcení, ke kterému nás pozvala Panna Maria při zjevení ve Fatimě (1917) došlo k zasvěcení světa, následně naší země a po národní pouti do Fatimy všech diecézí Čech a Moravy. Návrh pak počítá s výzvou vykonat i zasvěcení jednotlivých farností našich diecézí.
 
Pro případné přijetí a posouzení návrhu k zasvěcení přikládá Fatimský apoštolát (Světový apoštolát Fatimy) následující návod:
ZASVĚCENÍ FARNOSTI SKRZE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE
 
A) PŘÍPRAVNÁ FÁZE VE FARNOSTI

  • příprava v triduu – modlitba sv. růžence, seznámení s významem zasvěcení (kniha Fatima naše naděje – Kartuziánské nakladatelství 2017)

  • doporučená novéna k Panně Marii Fatimské (www.fatima2017.cz)

  • svátost smíření pro farnost

 
B) VLASTNÍ AKT ZASVĚCENÍ
Na vhodném místě, nejlépe pod křížem vystavit sochu Panny Marie Fatimské

  • mše sv. – buď nedělní s texty příslušné neděle nebo všední den s texty votivní mše sv. k Panně Marii Fatimské

  • při slavnostním zasvěcení farnosti může po homilii následovat obnova křestních slibů a následně vlastní modlitba zasvěcení, která může bát zakončena přímluvnými prosbami

  • Credo při obnově křestních slibů se již nerecituje a přímluvy je možné vzít za farnost

 
Poznámka: uzná-li to duchovní správce za vhodné, může pak při pastoračních návštěvách rodin ve farnosti k obřadu posvěcení domu použít Žehnání rodiny při výroční návštěvě doma (viz http://www.liturgie.cz/zehnani-a-exorcismus/zehnani/benedikcional/zehnani-rodiny-pri-navsteve/Text je převzat z Obřadů žehnání, © Česká biskupská konference, KNA, 2013) a připojit modlitbu zasvěcení pro rodinu.
 
 
Doporučení zásvětné modlitby – modlitba Jubilea s invokacemi
SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE....

 
Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria,
Královno posvátného růžence z Fatimy!
Požehnaná mezi všemi ženami.
 
SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI
 
Ty jsi obraz církve oděné do velikonočního světla,
ty jsi sláva našeho lidu,
ty jsi vítěz nad znamením zla,
proroctví milosrdné lásky Otce,
učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna,
znamení hořícího ohně Ducha Svatého.
 
SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI
 
Uč nás v tomto údolí radostí a bolestí věčným pravdám,
které Otec zjevuje svým maličkým.
Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm hříšníků
a cestou vedoucí k Bohu.
 
SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI
 
V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce, odevzdávám se tobě.
Skrze tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami
se zasvěcuji Bohu, ó, Panno Růžence z Fatimy.
A takto obklopen(-a) Světlem,
které vychází z tvých rukou,
smím chválit Hospodina na věky věků.
 
SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI
 
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se
tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu.
Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí
ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm
a cestou, která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši
často modlil a obětoval za obrácení hříšníků
a na smír hříchů proti tvému
Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou
chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.
 
A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!


VERZE PRO TISK ZDE